Denný poriadok


Prevádzka MŠ od 6.30 - 16.30 


Denný poriadok   1. a 2. trieda

  6.30   Hry a činnosti podľa voľby a predstáv detí, ranný rituál,     ponuka aktivít, edukačné aktivity, individuálne,                      skupinové, frontálne aktivity, rozhovory, diskusia,                   Zdravotné , relaxačné cvičenia, hygiena

 8.30   Desiata

8.50   Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno - pohybové, grafomotorické, dramatické a ďalšie aktivity     Pobyt vonku -vychádzka so zameraním , pobyt v školskej záhrade

11.30   Hygiena, obed

11.45   Prezliekanie, hygiena, relaxačné predodpočinkové aktivity

12,30   Odpočinok, hygiena, prezliekanie, relaxačné aktivity

14.35    Olovrant

15.00   Hry a záujmové činnosti podľa priania a predstáv detí, edukačné aktivity, pobytu vonku, zhodnotenie dňa

Usporiadanie pravidelne sa opakujúcich denných činností je spracované do denného poriadku. Denný poriadok je zložený z organizačných foriem a tieto sú po pedagogicko - psychologickej stránke r o v n o c e n n é.                          Časové vymedzenie a dĺžka činnosti zohľadňuje záujmy a potreby detí. Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa :

 • Hra a hrové činnosti detí
 • Zdravotné a relaxačné cvičenia
 • Pobyt vonku
 • Odpočinok
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • Edukačné aktivity

Triedy sa striedajú podľa potreby v umyvárni , pred jedlom a po pobyte vonku.

Deti sa striedajú na zmeny v jedálni / 1. a 2. triedu strieda 3. trieda /Denný poriadok 3. trieda


6.30   Hry a činnosti podľa voľby a predstáv detí, ranný rituál, ponuka aktivít, edukačná aktivita, individuálna, skupinová, frontálna aktivita, rozhovory, diskusia, hygiena, pohybové alebo relaxačné cvičenia

8.45   Desiata

9.00   Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno - pohybové, grafomotorické, dramatické a ďalšie aktivity     Pobyt vonku -vychádzka so zameraním , v školskej záhrade

 11.50   Hygiena, obed

12,00   Prezliekanie, hygiena, odpočinok, relaxačné predodpočinkové aktivity

12,30   Odpočinok, hygiena, obliekanie, relaxačné aktivity

14.35   Olovrant

15.00   Hry a záujmové činnosti podľa priania a predstáv detí, edukačné aktivity, druhá časť pobytu vonku, zhodnotenie dňa

Usporiadanie pravidelne sa opakujúcich denných činností je spracované do denného poriadku. Denný poriadok je zložený z organizačných foriem a tieto sú po pedagogicko - psychologickej stránke r o v n o c e n n é. Časové vymedzenie a dĺžka činnosti zohľadňuje záujmy a potreby detí. Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa :

 • Hra a hrové činnosti detí
 • Pohybové a relaxačné cvičenia
 • Pobyt vonku
 • Odpočinok
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • Edukačné aktivita

Deti sa striedajú na zmeny aj v jedálni a po dohovore učiteliek aj v telocvični