INFO 1                   Prehlásenie o bezinfekčnosti od 2.9.2022

               

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa 

Dieťa s príznakmi musí zostať doma.

Tlačivá sú v časti " Na stiahnutie"

Každú neprítomnosť dieťaťa rodič ohlasuje na mail a stravu cez aplikáciu edupage.

                                                                                                                                                                         Eva Janíková, riad. MŠ

Vložte svoj text