INFO 1                                       Prevádzka MŠ Podvysoká od 2.9.2021

               

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa (Príloha č. 1,dokument Zelená otvoreným školám).

Dieťa s príznakmi musí zostať doma.


VIAC V PRIEČINKU    "KOVID  19 "

Tlačivá sú v priečinku  " Na stiahnutie "

                                                                                                                                                                            Eva Janíková, riad. MŠ

Vložte svoj text