INFO 1                                       Prevádzka MŠ Podvysoká od 2.9.2021

               

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa (Príloha č. 1).

Dieťa s príznakmi musí zostať doma.

Doporučujem rodičom, ktorí si môžu uplatniť výnimku z karantény, aby vyplnili aj Oznámenie o výnimke z karantény        ( Príloha č. 2 ) za účelom zachovania prezenčného výchovnovzdelávacieho procesu a pri zabezpečení bezpečného prostredia v školách. Uľahčí a skráti čas nám čas na vyriešenie situácie a organizácie v prípade výskytu pozitívneho dieťaťa alebo zamestnanca MŠ .Nie je potrebné priložiť potvrdenie od pediatra, stačí Prehlásenie rodiča- vzor je vo vstupnej hale

VIAC V PRIEČINKU    "KOVID  19 "

Tlačivá sú v priečinku  " Na stiahnutie "

                                                                                                                                                                            Eva Janíková, riad. MŠ

Vložte svoj text