Poplatky

Zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Podvysoká č.1/2008 povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sumou 10,- € , v čase letných prázdnin je zvýšený o 50 %.

Tento príspevok sa uhrádza za daný mesiac do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci triednej učiteľke.

Príspevok za MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bolo prerušenie prevádzky MŠ zapríčinené zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi ,vtedy príspevok neuhrádza alebo uhrádza len pomernú časť určeného príspevku

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, riaditeľka školy vráti alebo presunie úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe žiadosti zákonného zástupcu.


Úhrada za stravovanie školský 

Uhrádza sa vedúcej školskej jedálne do 10 dňa v mesiaci

Príspevok na stravovanie dieťaťa sa uhrádza v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Obce Podvysoká č. 9/2018 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí. V súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach. V MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne:

  • celodenná strava: vo výške 1,45 €

                            + réžia 5,- € za mesiac

  • poldenná strava: vo výške 1,21 €

                            + réžia 5,- € za mesiac

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - §140 ods. 10 školského zákona.

Preplatky za stravné, pri odhlásení dieťaťa sa vracajú, príspevok na réžiu sa nevracia