Poplatky

Zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Podvysoká č.1/2008 povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sumou 10,- € , v čase letných prázdnin je zvýšený o 50 %.

Tento príspevok sa uhrádza za daný mesiac do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci triednej učiteľke.

Príspevok za MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bolo prerušenie prevádzky MŠ zapríčinené zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi ,vtedy príspevok neuhrádza alebo uhrádza len pomernú časť určeného príspevku

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, riaditeľka školy vráti alebo presunie úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe žiadosti zákonného zástupcu.


Úhrada za stravovanie školský rok 2020-2021

Uhrádza sa vedúcej školskej jedálne do 10 dňa v mesiaci

Príspevok na stravovanie dieťaťa sa uhrádza v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Obce Podvysoká č. 9/2018 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí. V súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach. V MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne:

  • celodenná strava: vo výške 1,45 €

                            + réžia 5,- € za mesiac

  • poldenná strava: vo výške 1,21 €

                            + réžia 5,- € za mesiac

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - §140 ods. 10 školského zákona.

Preplatky za stravné, pri odhlásení dieťaťa sa vracajú, príspevok na réžiu sa nevracia