Školský poriadok

   OBSAH :

 1. Úvod........................................................................................................ 1
 2. Charakteristika materskej školy ................................................... 2
 3. Práva a povinnosti detí a rodičov................................................. 3
 4. Pravidlá vzájomných vzťahov medzi zamest...........................6  
 5. Prijímanie detí do materskej školy     ......................................... 7
 6. Vnútorná organizácia materskej školy...................................... 12
 7. Príspevky a úhrady......................................................................... 15
 8. Spôsob a podmienky ukončenia dochádzky do MŠ.......... 17
 9. Prevádzka tried................................................................................ 18
 10. Denný režim....................................................................................... 19
 11. Organizácia kurzov a aktivít........................................................ 23
 12. Záujmová činnosť............................................................................ 23
 13. Vykonávanie pedagogickej praxe............................................ 23
 14. Úsporný režim ................................................................................ 24
 15. Bezpečnosť a ochrana zdravia................................................. 24
 16. Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou, násilím.................................................................................................. 31
 17. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy..................................................................................................... 32
 18. Záver

ÚVOD

Školský poriadok Materskej školy Podvysoká je jedným zo základných predpisov školy , ktoré podľa § 153 Zákona č. 254/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č.308/2009,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 306/2008 o materskej škole , upravuje organizáciu práce v materských školách.

Je záväzný pre všetkých zamestnancov školy , rodičov /právnych zástupcov/ a deti, ktoré navštevujú MŠ Podvysoká.

Na základe zákona č. 416/2001 o presune niektorých kompetencií na obce je materská škola rozpočtovou organizáciou , ktorej zriaďovateľom je Obec Podvysoká.

Zamestnanci sú v pracovnoprávnom vzťahu s Obcou Podvysoká a štatutárom je starosta obce.

Materská škola Podvysoká je od 1.9.2008 zaradená do sústavy škôl.

Jej základnou funkciou je pedagogická funkcia.

Plní aj funkciu poradenskú a diagnostickú.

Materskú školu riadi riaditeľka, ktorá zabezpečuje riadiace, kontrolné, administratívne a personálne činnosti.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učiteľky materskej školy.

Nepedagogickou pracovníčkou je školníčka s upratovacou plochou.

Hmotnú zodpovednosť za majetok školy a podpisové právo určené pracovným poriadkom má riaditeľka školy.

Zastupovanie riaditeľky je zabezpečené poverením pedagogického zamestnanca, ktorý

ju zastupuje v nasledovných prípadoch :

-zabezpečí chod školy počas nepredpokladanej neprítomnosti riaditeľky

-pri odovzdávaní informácií od riaditeľky školy

V prípade dlhodobejšej neprítomnosti / viac ako 5 dní/ sa rieši zastupovanie písomným poverením v spolupráci so starostom obce.


2.CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Je najúčinnejšou formou prípravy detí na vstup do základnej školy.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu " Studnička radosti a poznania" vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, učebné osnovy, východiska plánovania, zameranie školy na environmentálnu a regionálnu výchovu a ďalšie podmienky a požiadavky pre úspešné predprimárne vzdelávanie deti.

V materskej škole sú podmienky pre zriadenie dvoch celodenných a jednu poldennú triedu.

Podľa záujmu a požiadaviek rodičov / počtu prihlásených detí/ môže byť prevádzka :

-2 celodenné triedy

-1 trieda celodenná , 1 poldenná

-2 triedy celodenné ,1 poldenná

Maximálna kapacita všetkých tried je 63 detí

Maximálna kapacita stabilnej spálne je 36 detí

Materská škola je umiestnená v účelovej budove.

Na prízemí je vstupná hala, ktorá zároveň sčasti slúži ako šatňa. Z nej sa vchádza do jedálne. V tejto časti je i kuchyňa, ktorá však slúži len na rozdeľovanie a vydávanie jedla, prineseného

zo školskej jedálne základnej školy.

Zo vstupnej haly sa vchádza do šatne pre prvú a druhú triedu. Ďalej je tu umývareň a WC, ktorú používajú striedavo obe triedy .

Prízemie má vlastný núdzový východ.

Z haly vedie pohodlné schodisko na prvé poschodie. Tu sa nachádza riaditeľňa a rovnaké priestory pre tretiu triedu ako na prízemí. V zadnej časti prvého poschodia sa nachádza stabilná spálňa pre obe triedy.

Aj prvé poschodie má samostatný núdzový východ, ktorý končí v zadnej časti budovy.

Materská škola má veľkú záhradu s dvoma pieskoviskami a preliezačkami.

Celý areál je oplotený a v čase mimo prevádzky sa uzamyká 


3.PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A RODIČOV

Práva a povinnosti detí

Dieťa má právo na:

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b) bezplatné vzdelanie pre 5 ročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,

e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

Dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

-má právo na výchovu a vzdelávanie s použitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

Dieťa cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie za takých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Povinnosti dieťaťa:

a)neobmedzovať svojím konaním práva ostatných detí a iných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

g) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní

Práva a povinnosti rodičov

Rodič (zákonný zástupca) má právo:

a) vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

c) oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

g) požiadať o prerušenie, prípadne ukončenie dochádzky dieťaťa.

h)vyjadrovať sa ku vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej

samosprávy. ch)na napĺňanie rodičovských práv a povinností počas zložitých rodinných situácií až do rozhodnutia súdu.

i)na neutrálny prístup školy a jej zamestnancov, ich nezaujatosť a objektivitu v rámci zložitých rodinných situácií i)na rešpektovanie rozhodnutia súdu alebo predbežného rozhodnutia súdu školou a jej zamestnancami


Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

g) ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole ihneď jeho neprítomnosť i dôvod. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach,

h) neprítomnosť maloletého dieťaťa písomne ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. V prípade dlhodobej neprítomnosti neprítomnosti dieťaťa z dôvodu ochorenia predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára o jeho zdravotnom stave a bezinfekčnosti prostredia.

ch)požiadať o zmenu pobytu dieťaťa v MŠ z celodenného na poldenný, prípadne    z poldenného na celodenný,

i)pravdivo informovať školu počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností, a do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do vydania návrhu na rozvod manželstva; počas prebiehajúceho konania materská škola zachováva neutralitu, rešpektuje rozhodnutie a predbežné rozhodnutie súdu, škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v starostlivosti v bežných veciach,

j)rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom sa komunikuje s dieťaťom prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľky školy,

k)dodržiavať čas prevádzky školy a včas dieťa prevziať od učiteľky, 5

l)rešpektovať, že počas pobytu dieťaťa v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zaradenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov

m)pravidelne uhrádzať príspevok v zmysle VZN Obce Podvysoká č.11/2010 a jeho dodatkov do 10 dňa v mesiaci,

n)pravidelne uhrádzať príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni )

Práva a povinnosti detí a ich rodičov nesmú byť zneužívané na škodu iného dieťaťa / Zákon č. 365/2004


4.PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV MEDZI

ZAMESTNANCAMI

Základom vzťahov medzi zamestnancami na škole je vzájomne čestné, profesionálne, slušné a

spoločensky korektné správanie sa spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním svojich

kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.

a) základným pravidlom zamestnanca školy má byť jeho úcta, rešpekt, otvorená komunikácia, diskrétnosť, tolerancia a ľudskosť vo vzájomných vzťahoch medzi kolegami, nepedagogickými pracovníkmi školy . Rovnako to platí aj smerom k deťom a ich rodičom .

b) všetci zamestnanci navzájom kolegiálne spolupracujú s cieľom dosiahnuť vo výchovno-vyučovacej práci čo najlepšie výsledky v záujme dieťaťa

c)zamestnanci rešpektuje právo na iný názor a vzájomne čestné profesionálne správanie sa.

d). zamestnanci sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje povolanie .

Pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojim dielom prispievajú prestíži svojej školy a povolania

Podrobné ďalšie práva a povinnosti učiteľov a zamestnancov školy sú rozpracované v prílohe tohto školského


5.PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

· Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy Podvysoká na nasledujúci školský rok určuje riaditeľka v zmysle platných právnych predpisov v čase od 1. apríla do 30. apríla daného roka. v spolupráci so zriaďovateľom Miestom podávania žiadostí je materská škola Podvysoká. Termín podávania žiadosti bude zverejnený na informačnej tabuli MŠ, informačnej tabuli Obecného úradu Podvysoká, na ich webových sídlach a vyhlásený v obecnom rozhlase najneskôr mesiac pred zápisom do MŠ.

· Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť z webovej stránky školy. https://studnicka.ga/

· Dôkladne vyplnenú žiadosť o prijatie s potvrdením pediatra môžete odovzdať v materskej škole , poslať poštou alebo mailom najneskôr v posledný deň zápisu. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami.

· Deti sa do MŠ môžu prijímať aj v priebehu školského roku, ak je voľná kapacita školy alebo sa miesto uvoľní odchodom iného dieťaťa.

· Kritériá prijímania detí stanoví riaditeľka a po ich odsúhlasení a prerokovaní v pedagogickej rade (konanej najneskôr do 1. apríla kalendárneho roka/ budú aj zverejnené na informačných tabuliach a webových stránkach školy a obce.

· Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Podvysoká sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku.

· Do materskej školy možno prijať aj dieťa od dva a pol roka veku, ak zvláda kultúrno-hygienické návyky, škola má voľnú kapacitu, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a bolo vyhovené všetkým žiadostiam zákonných zástupcov detí starších ako tri roky.

· Do MŠ možno prijať aj dieťa so zdravotným znevýhodnením . Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňujú, ale neukladajú ako povinnosť. Riaditeľka materskej školy vždy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP zváži, či:

 • na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.),
 • bude schopná po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

· Prednostne sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

· O prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy vydaním písomného rozhodnutia. Rodič dieťaťa ho dostane najneskôr do 30.dní daného roka, keď bola podaná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

· Riaditeľka školy rozhoduje o prerušení dochádzky a predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v zmysle pravidiel stanovených v školskom poriadku. Rozhoduje aj o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

· Riaditeľka školy rozhoduje aj o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt a diagnostický pobyt v materskej škole. Určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa dĺžku jeho adaptačného alebo diagnostického pobytu, ktorý je zameraný na jeho postupnú socializáciu a diagnostikovanie. V prípade dobrej adaptácie sa môže adaptačný pobyt aj skrátiť na základe odporúčania učiteľky. Na ukončenie adaptačného pobytu už nevydáva rozhodnutie, po konzultácií s rodičom a triednou učiteľkou je ukončený zápisom do osobného spisu dieťaťa.

· Riaditeľka školy určuje zaradenie dieťaťa do konkrétnej triedy na základe veku dieťaťa, v ojedinelých prípadoch aj z iných dôvodov / predbežné rozhodnutie rodiča o predvčasnom nástupe do ZŠ, predpokladané nedostatočné hygienické alebo sociálne návyky,.../

Postup pri prijímaní detí do materskej školy

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len vyhláška o materskej škole).

· Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti o prijatie podanej jeho zákonným zástupcom spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

· Ak dodatočne riaditeľka zistí, že žiadosť o prijatie podala osoba, ktorá na to nemá právo, požiada zákonného zástupcu, ktorý má zverené dieťa do výlučnej starostlivosti , o podpísanie žiadosti do MŠ

· Ak je počet detí prihlásených do materskej školy k začiatku nasledujúceho školského roka vyšší, ako možno prijať, riaditeľka berie do úvahy:

 • kapacitné možnosti materskej školy,
 • ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach (v závislosti od veku detí),
 • zákonné podmienky ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona,
 • ostatné podmienky prijímania detí (stanovené v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole a odsúhlasené po prerokovaní v pedagogickej rade každý školský rok).

· Škola môže pri prijímaní detí do materskej školy uprednostniť deti, ktorých zákonní zástupcovia opakovane podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

· Pre prijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím musí mať škola vytvorené vhodné podmienky / personálne, interiérové a pod. /. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPP, CŠPP), prípadne ďalšie potvrdenia vyžiadané vedením školy.

· Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Pre prijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím musí mať škola vytvorené vhodné podmienky / personálne, interiérové a pod. /. Ak áno, dieťa je v takomto prípade prijímané na diagnostický pobyt Riaditeľka pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa so ŠVVP (vrátane určenia konkrétnej formy výchovy a vzdelávania - celodenná, poldenná, niekoľko hodín,

niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní atď.) dôsledne preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie, spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytne zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona) a tiež informovať zákonných zástupcov o tom, že ak to neurobia, riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona), prípadne po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, ale napr. aj materiálno-technické) poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia

Do triedy môžu byť zaradené najviac 2 deti so ŠVVP.

.

Kritéria prijímania detí

Prednostne prijíma dieťa:

1. Dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

2. Dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

3. Dieťa, ktoré má dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí :

1. Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

2. Individuálna situácia /dieťa osamelého rodiča, osirelé/

3. Ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

Najvyšší počet detí v triede

1.Najvyšší počet detí v triede materskej školy je

a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,

b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,

c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,

d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.

· 2.Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede podľa sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu :

· a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,

· b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,

· c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky

· d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole., pričom treba zohľadniť, či sú dostatočné priestorové kapacity školy.

· Pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších ako tri roky. Dieťa mladšie ako tri roky môže počítať za dve deti.


6.VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola Podvysoká poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie detí, v prípade záujmu zákonných zástupcov detí poskytuje aj poldennú výchovu a vzdelávanie v dohodnutom čase.

Prevádzka materskej školy :

Celodenný pobyt od 6.30 h do 16.30 h

Poldenný pobyt od 6.30 h do 12.30 h

Prevádzkové hodiny boli prerokované s rodičmi detí a odsúhlasené Radou školy a zriaďovateľom Obcou Podvysoká.

Prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len "vyhláška o materskej škole") z hygienických dôvodov, keď prevádzkoví zamestnanci vykonávajú upratovanie a dezinfekciu. V čase prerušenia prevádzky podľa dispozícií riaditeľky školy sú vykonávané rekonštrukčné práce, maľovanie, modernizácia priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek.

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy oznamom pre rodičov spravidla dva mesiace vopred. Prevádzka MŠ býva spravidla prerušená v mesiaci august.

V prípade, že sa na ostatný čas prihlási dostatočný počet detí - stravníkov, bude MŠ otvorená aj v čase školských prázdnin. Počet prihlásených detí je aspoň 15, pri poklese počtu detí pod 10 počas troch po sebe nasledujúcich dní, bude materská škola zatvorená.

Odhlasovanie detí zo stravy musí byť v čase prázdninovej prevádzky aspoň 3 dni vopred. Cez školský rok sa musia odhlasovať deti zo stravy deň vopred. Ak dieťa neodhlásia, môžu si obed vyzdvihnúť a odniesť domov.

Ak sa tak nestane, rodič musí uhradiť stravnú jednotku za daný deň.

Nie je umožnený prístup verejnosti do školskej záhrady a využívanie jej vybavenia v čase prevádzky školy ani mimo nej z bezpečnostných dôvodov.


Konzultačné hodiny

Riaditeľka školy : Eva Janíková

Párny týždeň Pondelok - piatok 12.00-13.00

Nepárny týždeň Pondelok - piatok 12.00-12.45

+ podľa dohody so zákonným zástupcom, tel. 43 46 654

V čase neprítomnosti zastupuje p. uč. Anna Kopičiarová

Vedúca školskej jedálne: Jarmila Korčeková

Úradné hodiny : prvých 5 dní v mesiaci

Učiteľky :

Anna Kopičiarová

Daniela Vráblová

Jana Marjaková :

Monika Heglasová

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne 30 minút pred popoludňajšou a 30 minút po dopoludňajšej zmene , prípadne v inom čase podľa dohody na telefónnom. čísle 4346654. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, je vyhotovená v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovuje aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na deti.

Konzultácie triednej učiteľky so zákonnými zástupcami detí

Konzultácie sú spravidla ústne, ale pokiaľ zákonný zástupca, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú vždy vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený.


Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu zákonným zástupcom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

Dochádzka detí do MŠ

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi (resp. inej splnomocnenej osobe od desať rokov) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda.

Bez vyzvania učiteľky rodič nevstupuje do triedy.

Rodič, alebo nim splnomocnená osoba si môže dieťa prebrať :

pri poldennom pobyte od 11,50-12,30

pri celodennom pobyte od 15, 00

Iný spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou.

Materská škola je v čase od 8.00-11.50 a 12.30- 15.00 uzamknutá.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí, napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Choré dieťa do MŠ nepatrí!

*V prípade, že zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude postupne kontaktovať všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa . Ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.

*Ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny svedčiace o zanedbávaní riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ÚPSVaR).

Neprítomnosť dieťaťa

Neprítomnosť dieťaťa a jej dôvod musí rodič oznámiť čo najskôr.                           1.Pri návrate dieťaťa stačí, ak vypíše rodič Prehlásenie o tom, že jeho dieťa je pri opätovnom návrate do MŠ zdravé... / viď vzor /

 2.Ak dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ zo zdravotných dôvodov viac ako tridsať po sebe nasledujúcich a rodič žiada odpustenie poplatku za MŠ , vyplní rodič Oznámenie a žiadosť. K nej je potrebné potvrdenie od pediatra./ viď vzor/

 3.Rodič môže požiadať o dočasné prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ z rodinných dôvodov a odpustenie poplatku na tento čas. Ak dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na žiadosť rodiča viac ako tridsať po sebe nasledujúcich a rodič žiada odpustenie poplatku za MŠ , vyplní rodič Oznámenie a žiadosť K nej nie je potrebné potvrdenie od pediatra, nahrádza ju Rozhodnutie riaditeľky o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ / viď vzor /

7.PRÍSPEVKY A ÚHRADY

Úhrada príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Podvysoká č.1/2008 povinný prispievať sumou 10,- € , v čase letných prázdnin je zvýšený o 50 %.

Tento príspevok sa uhrádza za daný mesiac do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci triednej učiteľke.

Príspevok za MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bolo prerušenie prevádzky MŠ zapríčinené zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi ,vtedy uhrádza len pomernú časť určeného príspevku

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, riaditeľka školy vráti alebo presunie úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Úhrada za stravovanie

Uhrádza sa vedúcej školskej jedálne do 10 dňa v mesiaci

Príspevok na stravovanie dieťaťa sa uhrádza v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Obce Podvysoká č. 9/2018 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí. V súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach. V MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne:Zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Podvysoká č.1/2008 povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sumou 10,- € , v čase letných prázdnin je zvýšený o 50 %.

Tento príspevok sa uhrádza za daný mesiac do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci triednej učiteľke.

Príspevok za MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bolo prerušenie prevádzky MŠ zapríčinené zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi ,vtedy príspevok neuhrádza alebo uhrádza len pomernú časť určeného príspevku

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, riaditeľka školy vráti alebo presunie úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Úhrada za stravovanie

Uhrádza sa vedúcej školskej jedálne do 10 dňa v mesiaci

Príspevok na stravovanie dieťaťa sa uhrádza v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Obce Podvysoká č. 9/2018 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí. V súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach. 

 • celodenná strava: vo výške 1,19 €

                                          + réžia 0,20 €

 • poldenná strava: vo výške 0,96 €

                                          + réžia 0,20 €

Z toho desiata : 0,28 €

obed : 0,68 €

olovrant : 0,20 €

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - §140 ods. 10 školského zákona.

Preplatky za stravné, pri odhlásení dieťaťa sa vracajú, príspevok na réžiu sa nevracia.

Zisťovanie počtu stravníkov zabezpečuje určená kuchárky , poverená vedúcou školskej jedálne .

Nosiť deťom vlastné jedlo a nápoje nie je povolené.

Odhlasovanie detí zo stravy sa koná deň vopred osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 43 46 652. V pondelok je možné dieťa odhlásiť do Keď dieťa nie je odhlásené a je neprítomné v MŠ, môže si rodič jedlo vyzdvihnúť do 11.15 do vlastnej nádoby. Je to možné len v prvý deň neprítomnosti, ďalšie dni sa dieťa musí odhlásiť.

Materská škola deti neodhlasuje zo stravy, lebo školská jedáleň nie je súčasťou MŠ a prioritou pre učiteľku je bezpečnosť a výchovná práca detí.

6. SPÓSOB A PODMIENKY UKONČENIA DOCHÁDZKY DO

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva). Materská škola vydáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe žiadosti zákonného zástupcu. V prípade záujmu rodič písomne požiada o vydanie osvedčenia.

Ukončenie dochádzky do materskej školy nastane :

-ak dieťa dosiahne školskú zrelosť a nemá odklad školskej dochádzky/nastúpi do ZŠ/

-písomnou dohodou z rodinných či iných dôvodov na žiadosť rodiča

Ďalším dôvodom ukončenia dochádzky zo strany materskej školy je závažné a opakované porušenie Školského poriadku :

-opakovane nedbá na pokyny riaditeľky alebo učiteľky

-nedodržiava vnútorné pokyny a poriadky

-neuhrádza finančné príspevky, stravné

-neoznámi dôvod neprítomnosti viac ako 14 dní

-opakovane a závažne porušuje hygienické zásady


9.PREVÁDZKA TRIED

Prízemie

 1. trieda Lienočky

           3- až 4-ročné deti( príp. dva a pol ročné)

Prízemie

 1. trieda Včeličky

           4- až 5-ročné deti

Poschodie

 • trieda Sovičky

           5- až 6-ročné deti (príp. deti s odloženou PŠD)

Schádzanie a rozchádzanie

V čase od 6.30 h do 7.30 h sa deti prvej a tretej triedy schádzajú v triede č. 2 (na prízemí)

Rozchádzať sa deti začínajú od 12.00 h -poschodie trieda č. 3 (poldenný pobyt).

od 15.00 h -poschodie trieda č. 3 (celodenný pobyt).

Deti sa schádzajú v jednej triede na prízemí z dôvodu prípravy ostatných priestorov a posunu pracovnej doby ďalších učiteliek sa o 7.30 delia podľa zaradenia.

Po popoludňajšom odpočinku sú až do odchodu domov opäť v jednej triede

Výchovno-vyučovací proces zabezpečujú v dopoludňajších hodinách tri učiteľky a v popoludňajšom čase dve učiteľky.

Deti od rodičov preberá učiteľka a zodpovedá za ne do odovzdania rodičovi alebo inej učiteľke. Vzájomné preberanie detí medzi učiteľkami musí byť písomné podľa zoznamov.

Rodič môže písomne poveriť na prevzatie svojho dieťaťa inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov. Splnomocnenie platí vždy jeden rok.

Ak potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase ako obvykle, musí vopred informovať triednu učiteľku.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, musí o tom informovať písomne riaditeľku / fotokópia úradného rozhodnutia/

Učiteľka môže odmietnuť dieťa prevziať ak javí zjavné príznaky choroby/ranný filter/.

Ak dieťa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor nad ním školníčkou a informuje rodiča.


10. DENNÝ PORIADOK

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole - DENNÝ PORIADOK

Usporiadanie pravidelne sa opakujúcich činností je spracované do denného poriadku.

Denný poriadok je zložený z ustálených organizačných foriem .

V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Rovnako ich zohľadňuje aj časové vymedzenie a dĺžka jednotlivých činnosti, ktoré sú vymedzené v prílohe tohto dokumentu

Všetky organizačné formy denného poriadku sú rovnocenné.

Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa :

-hra a hrové činnosti

-pohybové a relaxačné cvičenia

-pobyt vonku

-odpočinok

-činnosti zabezpečujúce životosprávu

-edukačná aktivita

Časové vymedzenie a dĺžka jednotlivých činností je prílohou tohto dokumentu a umožňuje pružne reagovať na potreby a záujmy detí.

Deti sa striedajú na zmeny v jedálni a po dohovore učiteľky môžu využívať 1. triedu na telovýchovné aktivity.1.a 2.trieda sa strieda aj v umyvárni.

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada školníčku.

Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.


Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy použijú návleky na obuv.

Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k poriadkumilovnosti a k samostatnosti.

Skrinky sú označené značkami.

Topánky sa odkladajú do určených políc, nikdy nie do skriniek.

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Deti obliekajú viacvrstvovo.

Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu so školníčkou. V najstaršej vekovej skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby. Všetky deti vedú k samostatnosti v sebaobsluhe.

Za estetickú úroveň šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu školníčka.

Organizácia v umyvárni

Prvá a druhá trieda majú WC a umyváreň spoločnú. Používajú ich postupne/zmennosť/

Tretia trieda má vlastnú umyváreň a WC.

Každé dieťa má svoj vlastný hrebeň a uterák zavesený na háčiku podľa pridelenej značky dieťaťa.

Za pravidelnú týždennú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá školníčka.

Deti, ktoré navštevujú MŠ celodenne vykonávajú aj ústnu hygienu. Pohárik a zubnú kefku a pastu / aj pravidelnú výmenu/ zabezpečujú rodičia.

Deti (max. 20) sa v umyvárni spravidla zdržiavajú organizovane len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. U starších detí môže učiteľka umožniť aj individuálne, keď pociťujú potrebu s dôrazom na bezpečnosť.

Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC (len v nutných prípadoch).


Organizácia v jedálni

Prvá a druhá trieda využíva jedáleň spoločne

Tretia trieda sa stravuje samostatne a prichádza po odchode prvej skupiny.

Desiata : 8,30 , 8,45

Obed : 11,30 , 11,50

Olovrant : 14,50

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne.

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.

Deti 1. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti 2. triedy v 1. polroku aj vidličku a v 2. polroku celý príbor. Deti 3. triedy používajú kompletný príbor/od novembra/.

V závislosti od zručností detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom.

Pitný režim

V triedach je deťom počas dňa voľne prístupná uzatvárateľná nádoba s výpustným kohútikom alebo džbán s čistou vodou, alebo nesladeným čajom. Každé dieťa má pohár označený svojím menom, resp. značkou, ktorý po požití nápoja otočí hore dnom. Za pitný režim zodpovedá učiteľka. Za hygienu pohárov a za dopĺňanie nápojov je zodpovedná školníčka . MŠ spolupracuje v pitnom režime so školskou jedálňou.

Počas pobytu vonku a na vychádzku nosia učiteľky nápoje v termoskách a podávajú ich v jednorazových pohároch.

Pobyt detí vonku

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky.

Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať a počítať aj so znečistením.

Pobyt detí je minimálne 2 hodiny ,jeho obmedzenie je len pri mimoriadnom poklese teplôt alebo mimoriadne nepriaznivých podmienok.

V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum.

Organizácia v spálni

Spálňa musí byť vždy vyvetraná, primeraná teplota .Čistička vzduchu musí byť v prevádzke aspoň 1 hodinu vopred.

Príprava na odpočinok bude prebiehať v 3. triede, ktorá susedí so spálňou.

Každé dieťa má vlastnú postieľku, označenú pyžamom, ktoré rodičia v týždňovom intervale menia.

Pri prezliekaní detí učiteľka motivuje deti podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. V prípade potreby zabezpečí pravidelné vetranie spálne aj počas spánku tak, aby neohrozila zdravie a bezpečnosť detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok na ležadle musí trvať minimálne 30 minút.

Deti, ktoré si už oddýchli sa postupne zhromažďujú v tretej triede. Pod dozorom ďalšej učiteľky sa venujú pokojným aktivitám, aby nerušili spiace deti. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru.

Pyžamá aj ostatné oblečenie / najmä u malých detí / musia rodičia označiť.

Organizácia na schodoch

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia a zostupujú vpravo. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené, dá prednosť tým, ktoré už po schodoch idú. V prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti ostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú.


11. ORGANIZÁCIA KURZOV A AKTIVÍT

Materská škola môže zorganizovať v spolupráci s rodičmi pre deti najstaršej vekovej kategórie športové kurzy, a to korčuľovanie, lyžovanie a plávanie.

Preprava je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou alebo verejnou dopravou.

Počas športových kurzov učiteľka zodpovedá za prípravu detí na samotný kurz (t. j. cestuje spolu s deťmi , čaká s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáha im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádza ich na toaletu a pod.). V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri alebo lektori..

Športové kurzy detí je možné realizovať iba na základe informovaného súhlasu rodiča každého zúčastneného dieťaťa.

12. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Na základe informovaných súhlasov rodičov materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžkov ako napr. anglický jazyk, folklórne tance, výtvarná výchova, environmentálna výchova. Realizácia všetkých týchto aktivít je v odpoludňajších hodinách (od 12,30.00 do 17.00 hod.). Lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti na základe informovaného súhlasu, ktoré im písomnou formou dá rodič dieťaťa. V plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí. Krúžok sa zriaďuje pri 10 deťoch, maximálna kapacita 15 detí

13.VYKONÁVANIE PEDAGOGICKEJ PRAXE

Študentky stredných pedagogických škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa vopred prihlásia u riaditeľky.

Riaditeľka škola :

-poučí študentky o BOZ a PO na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených

-oboznámi študentky so školským poriadkom a ostatnými predpismi a dokumentáciou

 • -zaradí študentky do tried , kde vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa pokynov cvičnej učiteľky zodpovedajúcej za odbornú úroveň priebehu praxe.


14.ÚSPORNÝ REŽIM CHODU MŠ

Obmedzenie, príp. prerušenie prevádzky

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti môže riaditeľka rozhodnúť o spájaní tried . Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením čerpania náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

Obmedzenie prevádzky je možné i z celodennej na poldennú výchovu a vzdelávanie / dodávka vody, energie a pod./.

V čase mimoriadnych situácií /vyhlásenie epidemiologických situácií a preukázateľne zvýšeného počtu výskytu chorôb infekčného charakteru / riaditeľka už pri počte poklesu počtu detí o 25 % rieši situáciu so zriaďovateľom, ktorý rozhodne o jej uzatvorení alebo ďalšej prevádzke.

15.BEZPEČNOSŤ A OCHRANIA ZDRAVIA DETÍ

Materská škola pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná :

-prihliadať na základné fyziologické potreby detí

-vytvárať podmienky pre zdravý vývoj detí a na predchádzanie patologických javov

-poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie BOZ detí

-viesť evidenciu školských úrazov, záznamov o nich a informovať rodiča

-dodržiavať § 24 ods. 6 zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov o podmienkach umiestnenia dieťaťa v MŠ , či :

-je spôsobilé na pobyt v kolektíve

-neprejavuje znaky infekčného ochorenia

-nemá nariadené karanténne opatrenie

Zdravotnú spôsobilosť a absolvovanie očkovania potvrdí zákonnému zástupcovi pediater na Žiadosti o prijatie do MŠ. Pri následnom nástupe k 1.9. stačí rodičovi podpísať


prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a jeho okolia.

-ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných a informuje rodiča

-elektrické spotrebiče, vypínače a elektrické vedenie a čistiace prostriedky musia byť zabezpečené proti možnosti prístupu detí.

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa§ 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ, pokiaľ sa na tejto aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac riaditeľ.

V triede s poldennou výchovou a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne vzdelávanie jeden učiteľ. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia. Pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec.

Na vychádzke nemôže mať učiteľka viac ako 21 detí od 4-5 rokov , viac ako 22 detí, starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach vyžadujúcich si zvýšený dozor musí byť zabezpečený ďalší zamestnanec MŠ.

S deťmi od 3-4 rokov a s deťmi zdravotne znevýhodnenými sa vychádzka vždy uskutočňuje za prítomnosti dvoch zamestnancov.

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.


Na školskom dvore venujú učiteľky zvýšenú pozornosť na preliezačkách a ďalšom náradí.

Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu školníčkou

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk a pod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim.

V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum.

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

- plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik, saunovanie, soľná jaskyňa je najviac 8 detí na jedného pedagóga

-na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona

MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojím podpisom všetky zúčastnené osoby.

Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne alebo to oznámi ihneď

nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni. Ak to nedokáže vlastnými silami, nahlási problém riaditeľovi školy.


Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

1.Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

2. Evidencia obsahuje:

-meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz

-deň , hodinu, charakter úrazu dieťaťa, miesto, kde došlo k úrazu , stručný popis

ako k úrazu došlo

-svedkov úrazu, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase

vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie

-počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu

-zdravotnú poisťovňu dieťaťa

-zariadenie, kde bolo vykonané ošetrenie úrazu

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze

a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa.

Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu.

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho

lekára viac ako tri dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za

registrovaný školský úraz.

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

6. Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

7. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka  školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.


Opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 • U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu - Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprayom Diffusil H. Šampón je potrebné aplikovať podľa návodu .Na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto 2, po sebe idúce, aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. dohodnúť si napr. konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. K zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky (napr. Devos - vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan -
 • kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky). Ich použitie je však vždy nutné
 • kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni. Sú aj prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár.
 • Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 • Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.
 • Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.
 • Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril).
 • Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

Preventívne opatrenia v kolektíve : -učiteľky 1x týždenne prezerajú deťom hlavy -každé dieťa má vlastný uterák a hrebeň-v prípade výskytu poučiť rodiča o opatreniach v rodine-ak sa vši neobjavia 21 dní, považuje sa ohnisko za zničené -ak sa objavia do 21 dní u ďalších detí, vykonajú sa opatrenia ako u hromadného výskytu -pri hromadnom výskyte riaditeľ zvolá rodičov a dohodne s nimi termín dezinfekcie . Opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé.


15.OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI

JAVMI,DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

MŠ prijíma nasledovné opatrenia :

· Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

· Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

· V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. Nenič svoje múdre telo) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy.

· Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

· Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

· Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

· Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

· V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku a zástupkyňu), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.


16.PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM ŠKOLY

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude

požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy po dieťa.

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.

3. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých pavilónov má riaditeľka školy, učiteľky a školníčka . 4. Bránu areálu a vchod do MŠ odomyká učiteľka, ktorá má rannú zmenu. 5. Do budovy sa vchádza výhradne hlavným vchodom, ostatné slúžia podľa svojho účelu / únikový, terasový -sezónne pri pobyte v záhrade, pracovný .

6. Budova sa uzamyká o 8,15 do 12.00 a 12.30 do 15.00 . V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedá školníčka . 7. V pavilónoch materskej školy je bez sprievodcu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný. Pre prípad potreby je v zádverí zvonček. V čase odpočinku sa môže používať len výnimočne. 8. V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť. 9. Vetranie miestností na prízemí balkónovými dverami sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. 10. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien. 11. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. 12. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené miesto, používajú OOP. 13. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien a dverí.

14. Po ukončení prevádzky skontroluje učiteľka, ktorá má pracovnú dobu do 16,30 všetky priestory , uzatvorenie okien i dverí v celej budove MŠ a uzamkne hlavný vchod i bránu. 15. Jednotliví pracovníci zodpovedajú za inventár MŠ, chránia ho pred poškodením a odcudzením.

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej náplne.

Platí zákaz nosenia cenných vecí pre deti i zamestnancov

17. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každý zamestnanec školy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku v pracovných priestoroch. Tie nesmie využívať na osobnú potrebu, nesmie ich zverejňovať, nikomu poskytovať a sprístupňovať.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo, najmä na základe použiteľného identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Ak informácie, ktoré povinná osoba získala od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného zákona, podľa ktorého sa na povinnú osobu vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo iná prekážka ochraňujúca informácie pred zverejnením alebo zneužitím, ktoré však možno podľa tohto zákona sprístupniť, sprístupní povinná osoba len tie informácie, ktoré priamo súvisia s jej úlohami.


V materskej škole sa môžu na jej účely evidovať predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • dátum a miesto narodenia,
 • rodné číslo,
 • pohlavie,
 • národnosť,
 • štátne občianstvo,
 • adresa trvalého bydliska,
 • adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,
 • číslo a dátum vydania rozhodnutia, na základe ktorého bol prijatý do školy,
 • trieda a číslo, pod ktorým je vedený v osobnom spise dieťaťa,
 • informáciu o prerušení alebo predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,
 • forma organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 54,
 • zaradenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa výchovno-vzdelávacích programov.


Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

 • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 MŠ SR Z. z.,
 • všeobecne záväzným nariadením Obce Podvysoká č. 11/2010 o určení príspevkov zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
 • všeobecne záväzným nariadením Obce Podvysoká č. 09/2018 o určenie stravnej jednotky pre nákup potravín pre deti MŠ v ŠJ
 • pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy.

Zrušovacie ustanovenie:

Derogačná klauzula:

Vydaním tohto školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok.

Účinnosť : od 1.9. 2018 ..................................................

riaditeľka MŠ Podvysoká 354

Prílohy:

 • Denný poriadok 1. a 2. trieda
 • Denný poriadok 3. trieda
 • Etický kódex učiteľa
 • Zoznam dodatkov k Školskému poriadku

Školský poriadok predložený a prerokovaný na rade školy MŠ Podvysoká ...........................

Školský poriadok predložený a prerokovaný na pedagogickej porade .....................................

Školský poriadok bude sprístupnený verejnosti na viditeľnom mieste vo vstupnej hale školy


Materská škola Podvysoká

Etický kódex učiteľa

Preambula

Etický kódex učiteľa určuje morálne povinnosti, ktoré by mal každý učiteľ pri výkone svojej profesie dodržiavať. Etický kódex je súhrn pravidiel správania sa, je komplexom hodnôt

a princípov, ktorých dodržiavanie sa v profesijnom procese vyžaduje a napĺňa očakávania školy, ale aj jednotlivca.

Komplexom školou uznávaných hodnôt, ktoré sa vzájomne podmieňujú, sú

Sloboda - ľudskosť - vzdelanie

Súhrnom všeobecne uznávaných princípov, ktoré by mali tvoriť základ morálnych povinností učiteľa, sú:

1. princíp autonómie a zodpovednosti

2. princíp rešpektovania spravodlivosti a fungovania v rámci demokratickej spoločnosti

3. princíp kritického myslenia

Každá z týchto hodnôt a princípov predstavuje súbor práv a morálnych povinností, ktoré tvoria etický rámec pre učiteľskú profesiu a zároveň sú odrazom spoločenského chápania etických hodnôt, ktorých aplikáciu spoločnosť očakáva.

Všeobecné povinnosti

1. Stavovskou povinnosťou učiteľa je profesionálna starostlivosť o vzdelávanie a výchovu dieťaťa v súlade so zásadami humanizmu, všeobecnej prospešnosti a úcty ku každému jednotlivcovi.

2. Povinnosťou učiteľa je rozvíjať v deťoch lásku ku vzdelaniu, múdrosti, dobru, k svojim najbližším, celej spoločnosti a svojej vlasti.

3. Svoje poslanie plní učiteľ bez ohľadu na náboženské vyznanie, rasu, spoločenský pôvod a národnosť žiakov.

4. Povinnosťou učiteľa je byť za každých okolností vo svojich profesionálnych postupoch a rozhodnutiach nezávislý, objektívny a zodpovedný.

Povinnosti učiteľa voči sebe samému

. Učiteľ si musí uvedomiť veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, žiakom, rodičom a kolegom.Učiteľ sa neustále vzdeláva, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie poznatky a informácie zo svojho odboru. 3. Učiteľ je pri svojich profesionálnych postupoch a rozhodnutiach nezávislý, neviaže sa na žiadnu ideológiu, náboženstvo či politický smer. Takisto sa snaží, aby učivo ktoré učí, bolo očistené od takýchto vplyvov a malo čisto racionalno - objektívny základ.

4. Učiteľ rešpektuje spravodlivosť a takisto ju uplatňuje na svojich žiakoch.

5. Učiteľ si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť chybu priznať a byť za ňu zodpovedný.

Učiteľ a výkon jeho povolania

1. Učiteľ v rámci svojej odbornej a pedagogickej spôsobilosti vzdeláva a vychováva svojich žiakov spôsobom zodpovedajúcim najnovším poznatkom pedagogických a psychologických vied.

2. Učiteľ plní svoje poslanie nielen v rámci svojho pracovného času, ale pozitívne ovplyvňuje aj svoje okolie za každých okolností.

3. Od učiteľa nemožno vyžadovať taký výkon povolania a také kroky a činy, alebo spoluúčasť na nich, ak odporujú jeho svedomiu s výnimkou prípadov na ochranu života a zdravia.

4. Učiteľ nesmie používať metódy a formy, ktoré majú negatívny dopad na výchovu a charakter osobnosti žiaka.

5. Učiteľ používa svoje pedagogické majstrovstvo nielen voči bežne vychovavateľným a vzdelávateľným žiakom, ale aj zdravotne a osobnostne narušeným jedincom, ktorí sú ťažko vzdelávateľní a vychovavateľní.

6. Učiteľ je povinný pri výkone svojho povolania primerane chrániť pedagogickú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.

7. Učiteľ nesmie používať metódy a formy práce, ktoré ohrozujú zdravie a lebo mravný vývoj žiaka a spoločnosti.

8. Učiteľ sa počas výchovno - vzdelávacieho procesu nesmie riadiť a brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale výlučne svojím svedomím, pozitívnymi výchovno - vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.

9. Učiteľ má právo a povinnosť zúčastňovať sa na verejnosti, v elektronických médiách na prezentácii pedagogických tém a problémov a viesť dialóg so širšou verejnosťou.

10. Učiteľ nesmie používať nedôstojné metódy a formy svojho pôsobenia smerujúce k ponižovaniu žiaka, znižovaniu jeho sebavedomia a sebaúcty.

11. Učiteľ je oprávnený zúčastňovať sa prezentácie pozitívnych výsledkov svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia. Informácie o svojej práci, práci výchovno - vzdelávacieho zariadenia musia byť pravdivé, vecné, výsostne informujúce a propagujúce pozitívne postupy a výsledky, pričom nesmie znevažovať prácu iných učiteľov či výchovno - vzdelávacích zariadení.

12. Učiteľ sa nezúčastňuje podujatí a aktivít, ktoré znižujú jeho spoločenskú vážnosť a prestíž a taktiež spoločenskú vážnosť a prestíž učiteľského povolania vôbec.

13. Učiteľ si má byť vždy a všade vedomý svojej národnej a spoločenskej úlohy a svojho vplyvu na okolie.

DODATKY

KU ŠKOLKÉMU PORIADKU MŠ PODVYSOKÁ

č.1.

Určenie stravnej jednotky školskej jedálni

VZN Obce Podvysoká 1/2019

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dodatok č. 1 ku školskému poriadku MŠ Podvysoká