Zápis do materskej školy

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Deti sa do MŠ Podvysoká prijímajú spravidla k 1.9. daného školského roka.                                                                                Ak je voľná kapacita, môže sa dieťa prijímať aj v priebehu školského roka.

Zápis k 1.9. sa spravidla koná v mesiaci apríl.                                  Miesto a termín zápisu bude zverejnené na informačnej tabuli MŠ, informačnej tabuli Obecného úradu Podvysoká, na ich webových sídlach a vyhlásený v obecnom rozhlase najneskôr mesiac pred zápisom do MŠ.

O prijatie dieťaťa treba požiadať písomne. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť na tejto webovej stránke v časti "na stiahnutie".

Dôkladne vyplnenú žiadosť o prijatie s potvrdením pediatra o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa môžete odovzdať v materskej škole alebo poslať poštou najneskôr v posledný deň zápisu.                                                                                                                                Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Ak to nie je možné, využite na to určené tlačivo z Príloh k žiadosti o prijatie.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Podvysoká sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku.

Do materskej školy možno prijať aj dieťa od dva a pol roka veku, ak zvláda kultúrno-hygienické návyky, škola má voľnú kapacitu, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a bolo vyhovené všetkým žiadostiam zákonných zástupcov detí starších ako tri roky.

O prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy vydaním písomného rozhodnutia. Rodič dieťaťa ho dostane najneskôr do 30 dní daného roka, keď bol ukončený zápis do materskej školy.

Riaditeľka školy zvyčajne rozhodne aj o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt v materskej škole. Určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa aj dĺžku jeho adaptačného alebo diagnostického pobytu, ktorý je zameraný na jeho postupnú socializáciu a diagnostikovanie.      V prípade dobrej adaptácie sa môže adaptačný pobyt aj skrátiť na základe odporúčania učiteľky.

Maximálny počet prijatých detí je stanovený v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008, § 59, ods.3 (Školský zákon) a maximálnej kapacity tried, určenej Regionálnym ústavom verejného zdravia.


Kritéria prijímania detí

Kritéria prijímania detí

Prednostne prijíma dieťa:

1.Dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  /ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.8. daného roka /

2.Dieťa, ktorého rodič požiada, aby bolo prijaté na predprimárne vzdelávanie aj keď nedovŕšilo 5 rok veku do 31.8. daného roka z dôvodu predčasného nástupu do ZŠ. Je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPPP a P a všeobecného lekára pre deti a dorast- NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE !

Ostatné podmienky prijímania detí :

1. Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

2. Individuálna situácia /dieťa osamelého rodiča, osirelé/

3. Ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

4.Ak súrodenec dieťaťa má zdravotné znevýhodnenie       

5.Ak má dieťa bydlisko v Obci Podvysoká