Adaptačný program školy

Adaptačný program školy

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti.        Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať.                                                                                    Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa. Dieťa má strach v novom sociálnom prostredí, ktoré vyvoláva separácia od matky, otca a nové sociálne situácie. Základom adaptácie je hneď od začiatku dieťa zbaviť strachu a pomôcť    mu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí.

Adaptačný program sa týka každého dieťaťa, ktoré nastúpi do materskej školy. V zmysle vyhlášky 306/2008 Z .z . o materskej škole nesmie byť dlhší ako 3 mesiace

Každé dieťa zvláda adaptačný proces inak, je to veľmi individuálne.                                                                                Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi ako sú: zrelosť vyššej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, zdravotný stav dieťaťa, vek dieťaťa, predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení.                                                                                    Pobyt detí s adaptačnými problémami trvá najskôr hodinu - dve, postupne sa predlžuje na pol dňa až celý deň .                               U detí s väčšími adaptačnými problémami doporučujeme len poldenný pobyt, prípadne prerušenie dochádzky do MŠ kým dieťa nedozrie.                                                                      Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť.                        Rozhodujúci vplyv na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ má jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov.  Proces adaptácie je náročný .                                                          U detí je možné pozorovať zmeny v správaní, môžu byť unavenejšie, citlivejšie či mrzutejšie. Je to pochopiteľné, pretože nástup do materskej školy neznamená len odlúčenie od rodičov, ale aj budovanie si vzťahu a dôvery k učiteľke, zvyknutie si na nový režim a nové pravidlá a v neposlednom rade vybudovanie si pozície v kolektíve.

1. týždeň - obdobie orientácie
Dieťa z ústrania pozoruje dianie v triede, sleduje denný "rytmus" a spracováva nové informácie. Pretože ešte nepozná žibot v MŠ, nezúčastňuje sa aktivít ostatných detí. Neistota, ktorá sprevádza vstup do MŠ, môže viesť k tomu, že sa uzatvára do seba. Jedným z poznávacích znakov môže byť, že dieťa rozpráva veľmi potichu.

2. týždeň - obdobie sebapresadzovania
Dieťa je už oboznámené s priebehom dňa v MŠ. Začína nadväzovať prvé kontakty - pokúša sa upútať pozornosť a zaradiť sa do stredu diania. Na jednej strane takéto správanie vedie ku konkurenčnému boju s ostatnými nováčikmi, ktorí sa chcú tiež presadiť, na druhej strane môže dôjsť ku konfliktu s deťmi, ktoré navštevujú MŠ už dlhší čas.

3. týždeň - obdobie zvláštnych opatrení
Dieťa už získalo určité skúsenosti a postupne sa mu podarilo zistiť rozdelenie rolí v moci v skupine. Cielene sa pokúša získať priazeň u najmocnejších detí - vyhľadáva ich spoločnosť, snaží sa podľa nich podriadiť.

4.týždeň - upokojenie, vyrovnanie
Väčšina nováčikov si v priebehu tohto týždňa na MŠ privykne. V celkovom správaní môžeme pozorovať normalizačné zmeny. Dieťa má za sebou základné kroky k začleňovaniu, sú odstránené najväčšie neistoty, dokáže odhadnúť a prispôsobiť sa pravidlám, postupne si zvyká na dochádzku do MŠ.

 Proces prispôsobovania neprebieha rovnomerne, má tendenciu sa rozvetvovať, aj keď medzi rodinou a MŠ dochádza  k vzájomnému presunu informácií o zručnostiach, o schopnostiach a záujmoch dieťaťa. Spočiatku prevládajú schopnosti a záujmy získané doma a prenášajú sa di života v MŠ, postupne sa však pripisuje význam tomu, čo sa dieťa naučilo v MŠ a následne svoje poznatky začína uplatňovať v domácom prostredí.

MŠ Podvysoká má vypracovaný Adaptačný program školy, v ktorom sú podmienky a postupy adaptácie na našej škole.