Výchovno-vzdelávacie ciele a zameranie školy

Motto: " Čo v tom veku zasejeme do úrodnej pôdy, zapustí korienky pre budúci košatý strom"

Školský vzdelávací program

"Studnička radosti a poznania "

Kurikulum vzdelávania v materských školách je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie z ktorého vychádza náš Školský vzdelávací program Studnička radosti a poznania.

Ciele a vzdelávací obsah vzdelávania v MŠ sú vyjadrené v jednotlivých vzdelávacích oblastiach tak, že sú kompatibilné so základnými požiadavkami na kombináciu vedomostí, zručností a postojov vyjadrených v koncepte tzv. kľúčových kompetencií . Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:                                                     -Jazyk a komunikácia                                          -Matematika a práca s informáciami                  -Človek a príroda                                                  -Človek a spoločnosť                                            -Človek a svet práce                                            -Umenie a kultúra                                                  -Zdravie a pohyb

Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava elementárne základy:                         1. komunikačných kompetencií,                    2. Matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,            3. Digitálnych kompetencií,                            4. Kompetencií učiť sa ,riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,                                  5. Sociálnych a personálnych kompetencií,                                                  6. občianskych kompetencií, 7.pracovných kompetencií.

Dosiahnutie základných cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí vytvára predpoklady na plné rozvinutie kompetencií v daných oblastiach v budúcnosti.

Poslaním Školského vzdelávacieho programu Studnička radosti a poznania MŠ Podvysoká je celostné rozvíjanie osobnosti dieťaťa jeho všestranným vzdelávaním a výchovou a vytváranie podmienok pre rozvoj jeho samostatnej osobnosti a talentu tak, aby bolo pripravené pre uplatnenie sa v spoločenskom živote.

Ide predovšetkým o prípravu dieťaťa na úspešný vstup do základnej školy.

Environmentálna výchova

"Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť"

Environmentálna výchova sa prelína s ostatnými cieľmi, ktoré sú stanovené Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách .                Po zvážení podmienok našej materskej školy , vzájomnej diskusií učiteliek i rodičov sme zvolili práve Environmentálnu výchovu ako nosnú tému v zameraní ŠkVP našej školy.

Jej cieľom je rozvíjanie osobnosti dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude :

-poznávať podstatu ekologických zákonitostí a vzťahov, rozvíjať ekologické cítenie, formovať    citový, humánny a morálny vzťah k prírode, jej ochrane a tvorbe životného prostredia

-viesť deti k poznávaniu prírody ako organickej časti životného prostredia, na základe emocionálnych zážitkov z bezprostredného pozorovania získavať elementárne skúsenosti o prírode, ktoré pomáhajú rozvíjať vnímavosť detí  k nej

-vytvárať u detí pozitívne návyky a postoje k životnému prostrediu a uvedomiť si osobnú     zodpovednosť voči životnému prostrediu

-pomocou zážitkového učenia a praktických činností / pokusmi, demonštráciami, starostlivosťou o zvieratá, vtáky, pestovaním zeleniny, kvetov, zberom rastlín, plodov,.../ komplexne poznávať javy a deje v životnom prostredí

-podporovať myšlienku zdravého životného štýlu, ktorá úzko súvisí a prelína sa environmentálnou i ekologickou výchovou

Dôležité je utváranie a rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a zachovaniu života na zemi prostredníctvom jednoduchých a dieťaťu blízkych činností k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k starostlivosti o svoje okolie, 

Regionálna výchova

" Iba ten, kto poznáva si váži svoju históriu a súčasnosť učí sa tolerancií, akceptuje odlišnosti a pristupuje k životu bez predsudkov a bariér"

Druhou témou, na ktorú smerujeme zameranie školy je Regionálna výchova.

Aj keď v súčasnosti dochádza ku globalizácií sveta a Európa sa zjednotila, o to je dôležitejšie zachovávanie si špecifickosti a rozdielnosti zvykov, názorov, kultúrnych javov a hodnôt, ktorými majú byť jednotlivé skupiny, národy prínosom do spoločenstva.

Súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva nášho národa je aj ľudová kultúra.    Regionálna výchova vytvára priestor na nenásilnú výchovu a vzdelávanie k vlastenectvu, národným tradíciám spolu s výchovou k demokracií a ľudským právam.      V rámci regionálnej výchovy deti získavajú informácie o minulosti i súčasnosti svojej obce , regiónu s cieľom vytvorenia pocitu hrdosti na svoju históriu, ľudovú kultúru, prírodné krásy-na potrebu poznať ich a chrániť.                   Deti majú spoznávať a chrániť prírodné krásy      a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti a zároveň tolerancií voči iným kultúram.                  Zoznámia sa so svojimi dejinami, prírodnými krásami a ľudovou kultúrou.                            Cieľom bude na elementárnej úrovni :

-poznať prírodné krásy obce , región a život ľudí

-poznávať ľudovú kultúru regiónu - tradície, slovesnosť, zvyky, remeslá, kroje, nárečie, jedlá,...

-poznávať pamiatky región

-poznávať tradície regiónu

Iba ten, kto poznáva si váži svoju históriu a súčasnosť učí sa tolerancií, akceptuje odlišnosti a pristupuje k životu bez predsudkov a bariér