Info 2                ospravedlňovanie neprítomnosti detí


S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie POVINNÉ

Neprítomnosť dieťaťa / bez ohľadu na vek/ je povinný rodič oznámiť škole v prvý deň jeho neprítomnosti

Rodič predškoláka môže svojim rozhodnutím písomne ospravedlniť dieťa na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní  .                                                                                            Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od detského lekára.

V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na výchovno-vzdelávacom procese. Táto sa bude - u predškolákov-  hlásiť zriaďovateľovi, následne aj sociálnej poisťovni.