Prevencia obezity

Stratégie prevencie obezity a zdravý životný štýl

1.Pohyb ako prevencia

- pohybová aktivita v rozsahu fyziologických možností

- zvyšovanie telesnej zdatnosti

-striedanie pohybu a rôznych foriem činností

-prepájanie mysle a pohybu a všestranné pohybové aktivity

Odporúča sa : pohyb na čerstvom vzduchu

pohybové a hudobno - pohybové hry

lokomočné hry s permanentným pohybom / naháňačky, prekážkové dráhy,.../

pohybové a relaxačné cvičenia, dychové cvičenia, prirodzené pohyby/beh,.../

sezónne cvičenia

predlžovanie vychádzok do prírody

využívanie športovísk obce a ZŠ

2.Správna výživa

" Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie"

-spolupracovať so školskou jedálňou pri zabezpečovaní pestrej a energeticky vyváženej stravy

-dodržiavať pitný režim

-dodržiavať pevne stanovený čas na jedlo

-stolovať v pokoji, dostatočne dlhý čas, nehrať sa s jedlom

-motivovať deti, aby sa naučili jesť pre ne nezvyklé ale prospešné jedlá / nátierky, zeleninu/

-uskutočňovať zavedené aktivity, zakomponovať ich do triednych plánov

-prepojiť túto oblasť s oblasťou hygienických návykov a zvyšovať zdravotné povedomie

-zapojiť sa do programu Školské ovocie, Mliečny program- cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia

zeleniny, mliečnych výrobkov u detí, pozitívne vplývať na zmenu ich stravovacích návykov

a predchádzať chorobám z obezity

"Zdravé deti sú budúcnosťou každého národa".

Ich celkový vývin závisí od podmienok, v ktorých žijú a ktoré môžeme priaznivo ovplyvňovať :

1.Ochrana a upevnenie zdravia detí, zvýšenie odolnosti voči chorobám a nepriaznivým životným vplyvom.

2.Prispievanie k priaznivej sociálno -emociálnej atmosfére a psychickej pohode počas pobytu dieťaťa

3.Podporovanie zdravých stravovacích návykov a zdravého spôsobu života vôbec.

-Budeme sa výraznejšie venovať aktivitám, ktoré aby priamo napomáhali odolností detí voči chorobám, bránili, aby sa choroby stali chronickými.

-Budeme zavádzať činnosti, ktoré podporia zlepšenie fyzického stavu detí - správne dýchanie, držanie tela, podporenie činnosti vnútorných orgánov a posilňovanie jednotlivých svalových skupín..

Dýchanie- budeme deti učiť techniku správneho dýchanie a vedomého uvoľnenia hrudného koša a to s pomocou rôznych pomôcok/ fúkanie do vody slamkou, fúkanie do vrtuľky, nafukovanie balóna / a tiež prostredníctvom rôznych hier / včely, vietor, vláčik ../

Muzikoterapia - fúkaním do píšťal, flaut, harmoniky podporíme cvičenie správneho nádychu a výdychu a vývoj dýchacích orgánov.

U mladších detí pôjde o hru s hud. nástrojmi, u starších je možné citlivo klásť základy pre hru na hudobný nástroj / dlhé a krátke tóny/

Otužovanie- otužovanie slnkom a vzduchom. Poskytneme deťom dostatok pobytu na čerstvom vzduchu, pobyt vonku edukačné aktivity, pohybovo-relaxačná činnosť budeme orientovať podľa možnosti vonku.

Dbáme na správne oblečenie/ nadmerné i nedostatočné, pokrývky hlavy/ a čas otužovania.

V prípade nepriaznivého počasia otužujeme pri otvorených oknách.

Cvičenie vhodne motivujeme, spájame i s počúvaním relaxačnej hudby.

Vhodnými metódami a hrami budeme viesť deti k starostlivosti o zdravie a hygienu svojho tela.

Voľbou tém na rôzne činnosti cítime potrebu s primeraným vysvetlením zafixovať u detí dôležitosť vlastnej starostlivosti o zdravie / správne obliekanie, zámena sladkosti za ovocie a zeleninu, predchádzanie úrazom /

Celodenný pobyt dieťaťa v MŠ budeme využívať na osvojenie a zautomatizovanie návykov osobnej hygieny