Školský vzdelávací program


                              Studnička radosti a poznania

Prerokovaný v Pedagogickej rade 

Prerokovaný v Rade školy

Schválený zriaďovateľom

Vydaný dňa :

Úvod

Názov nášho Školského vzdelávacieho programu - "Studnička radosti a poznania -evokuje materskú školu ako prameň, začiatok vzdelávania nám zverených detí.

Ako sú pri stavbe domu dôležité základy , tak je materská škola dôležitým základom pre ďalšie vzdelávanie našich zverencov.

V tomto spočíva naša zodpovednosť.

Musíme pomôcť deťom na túto cestu vykročiť , uľahčiť im výstup na prvý stupienok.


OBSAH :

Úvod

· Vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania............................................................5

· Vlastné zameranie školy........................................................................................................8

· Stupeň vzdelania,...................................................................................................................9

· Dĺžka dochádzky, formy výchovy a vzdelávania..................................................................10

· Vyučovací jazyk....................................................................................................................10

· Učebné osnovy.....................................................................................................................10

.

· Hodnotenie detí...................................................................................................................12

Záver .

Úpravy.


1.Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Motto: " Čo v tom veku zasejeme do úrodnej pôdy, zapustí korienky pre budúci košatý strom"

Poslaním Školského vzdelávacieho programu Studnička radosti a poznania MŠ Podvysoká je celostné rozvíjanie osobnosti dieťaťa jeho všestranným vzdelávaním a výchovou a vytváranie podmienok pre rozvoj jeho samostatnej osobnosti a talentu tak, aby bolo pripravené pre uplatnenie sa v spoločenskom živote

Ide predovšetkým o prípravu dieťaťa na úspešný vstup do základnej školy.

Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá bude profesionálne a ústretovo poskytovať kvalitné výchovno-vzdelávacie služby, založené na rovnocennom partnerstve a spolupráci medzi materskou školou a rodičom .

Chceme vytvoriť optimálne podmienky, aby deti v MŠ prežili šťastné obdobie detstva a spoločne stavať pyramídu zážitkov a znalostí ako zmysluplný základ pre ďalšie roky života a vzdelávania detí.

Prioritou našej školy bude:

 • aby bolo dieťaťu poskytnuté bezpečné, hygienicky kvalitné a podnecujúce prostredie,

 • aby sa dieťa cítilo v materskej škole dobre, cítilo ústretovosť, harmóniu, dôveru, úctu, solidaritu,

 • aby sa naučilo chápať a plne prežívať svet okolo, malo priestor pre rozvíjanie sociálnych vzťahov,

 • aby vzťah učiteľ – dieťa bol chápajúci, na báze priateľstva a partnerstva,

 • aby boli rešpektované potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa, podporovaná jeho individualita a jedinečnosť každého dieťaťa.

Ciele:

 • získať vzdelanie podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní / školský zákon/

a o zmene a doplnení niektorých zákonov SR, zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo

výchove a vzdelávaní

 • rozvíjať každé dieťa po stránke psycho -motorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej a viesť ho tak, aby na konci predškolského veku bolo jedinečnou a relatívne samostatnou osobnosťou, schopnou zvládať také nároky života, ktoré sú na neho bežne kladené a uľahčiť mu vstup do základnej školy

 • získať kompetencie a to najmä v oblasti komunikačných schopností,, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v materinskom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických, prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie primerané veku

 • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia

 • sociálna adaptácia a orientácia v novom prostredí materskej školy a okolí ,vytvárať kvalitnejšie a hodnotnejšie sociálne vzťahy podporovaním a skvalitňovaním vzájomných kontaktov s rovesníkmi, zamestnancami školy, inými dospelými

 • vychovávať deti k ochrane zdravia, zodpovednosti za vlastné zdravie, rozvíjať u detí všetky návyky súvisiace so zdravým životným štýlom

 • maximálne uspokojovať pohybové potreby dieťaťa a rozvíjať jeho potenciál, abysmeroval k pocitu telesnej, duševnej a sociálnej pohody, bezpečia a slobody

 • vytvárať u detí základy pre celoživotné pohybové aktivity ako prostriedku pre zlepšovanie zdravia, ich pravidelnosť, zvyšovať fyzickú i psychickú zdatnosť detí

 • nadobúdať spôsobilosť na elementárnej úrovni pomôcť sebe i iným pri úraze a ochorení, podporovať tendencie vedúce k zachovaniu zdravia v bežných i kritických situáciách

 • podporiť vzťah k poznávaniu a učeniu prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania, položiť základy a uľahčiť dieťaťu ďalšiu životnú a vzdelávaciu cestu

 • učiť dieťa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, kooperovať v skupine, kolektíve, preberať na seba zodpovednosť a pestovať si zdravé sebavedomie, učiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie

 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa , viesť detí k spôsobilosti na ich uplatňovanie, rešpektovať jeho potreby a vytvárať podmienky pre blaho všetkých detí ,

 • zabezpečovať dostupnosť poradenských služieb pre všetky deti

 • posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym a národným hodnotám, k tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojmu regiónu, jeho kultúre a tradíciám.

 • utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie porozumením pojmu vlasť, symbolov Slovenskej republiky , viesť ich k patriotizmu

 • rozvíjať u detí environmentálne poznanie, cítenie a aktívnu participáciu na

ochrane prírody a životného prostredia

 • pripraviť sa na život v spoločnosti v duchu tolerancie, porozumenia, znášanlivosti, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločnosťami

 • naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty :

- vzájomná úcta a zodpovednosť

- múdrosť a vzdelanie

- rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti

- solidarita a zodpovednosť

- dynamické hľadanie a nachádzanie seba samého

- aktívna sebarealizácia v prospech seba a iných

 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilosti dieťaťa

 • identifikovať deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a zabezpečovať podmienky na ich individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami


2 .Vlastné zameranie materskej školy

Keď sme hľadali inšpiráciu kam smerovať zameranie našej školy v budúcom období , v ušiach nám zarezonovala veta, ktorá bola odpoveďou na otázku :

"Čo je to vlastne environmentálna výchova?". Tá odpoveď bola : Environmentálna výchova j kľúčovým pilierom pre prežitie človeka a pre jeho budúcnosť. .Áno, je to tak, je to predovšetkým zmena postojov a hodnôt človeka, ktorá nám umožní našu ďalšiu existenciu.

Je to zmena myslenia, cítenia, ohľaduplného konania vo vzťahu k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému.

Environmentálna výchova sa prelína s ostatnými cieľmi, ktoré sú stanovené Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách . Po zvážení podmienok našej materskej školy , vzájomnej diskusií učiteliek i rodičov sme zvolili práve ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU ako nosnú tému v zameraní ŠkVP našej školy.

Jej cieľom je rozvíjanie osobnosti dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude :

-poznávať podstatu ekologických zákonitostí a vzťahov, rozvíjať ekologické cítenie, formovať

citový, humánny a morálny vzťah k prírode, jej ochrane a tvorbe životného prostredia

-viesť deti k poznávaniu prírody ako organickej časti životného prostredia, na základe emocionálnych zážitkov z bezprostredného pozorovania získavať elementárne skúsenosti o prírode, ktoré pomáhajú rozvíjať vnímavosť detí k nej

-vytvárať u detí pozitívne návyky a postoje k životnému prostrediu a uvedomiť si osobnú

zodpovednosť voči životnému prostrediu

-pomocou zážitkového učenia a praktických činností / pokusmi, demonštráciami, starostlivosťou o zvieratá, vtáky, pestovaním zeleniny, kvetov, zberom rastlín, plodov,.../ komplexne poznávať javy a deje v životnom prostredí

-podporovať myšlienku zdravého životného štýlu, ktorá úzko súvisí a prelína sa environmentálnou i ekologickou výchovou

Dôležité je utváranie a rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania s kultúrnym a etic-

kým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a zachovaniu života na zemi prostredníctvom jednoduchých a dieťaťu blízkych činností k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše,

k starostlivosti o svoje okolie, atď.

Druhou témou, na ktorú smerujeme zameranie školy je REGIONÁLNA VÝCHOVA.

Aj keď v súčasnosti dochádza ku globalizácií sveta a Európa sa zjednotila, o to je dôležitejšie zachovávanie si špecifickosti a rozdielnosti zvykov, názorov, kultúrnych javov a hodnôt, ktorými majú byť jednotlivé skupiny, národy prínosom do spoločenstva.

Súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva nášho národa je aj ľudová kultúra.

Regionálna výchova vytvára priestor na nenásilnú výchovu a vzdelávanie k vlastenectvu, národným tradíciám spolu s výchovou k demokracií a ľudským právam.

V rámci regionálnej výchovy deti získavajú informácie o minulosti i súčasnosti svojej obce , regiónu s cieľom vytvorenia pocitu hrdosti na svoju históriu, ľudovú kultúru, prírodné krásy-

na potrebu poznať ich a chrániť.

Deti majú spoznávať a chrániť prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu

za účelom pestovania úcty k svojej vlasti a zároveň tolerancií voči iným kultúram.

Zoznámia sa so svojimi dejinami, prírodnými krásami a ľudovou kultúrou.

Jej cieľom je na elementárnej úrovni :

-poznať prírodné krásy obce , región a život ľudí

-poznávať ľudovú kultúru regiónu – tradície, slovesnosť, zvyky, remeslá, kroje, nárečie, jedlá,…

-poznávať pamiatky regiónu

-poznávať tradície regiónu

Iba ten, kto poznáva si váži svoju históriu a súčasnosť učí sa tolerancií, akceptuje odlišnosti a pristupuje k životu bez predsudkov a bariér

3. Stupeň vzdelania

Absolvovaním posledného roka Školského vzdelávacieho programu získa dieťa predprimárne vzdelanie.

Ukončuje sa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.8. dieťa dosiahne šiesty rok veku a školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva riaditeľka MŠ len dieťaťu, ktoré absolvovalo posledný rok vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

4. Dĺžka dochádzky a formy výchova a vzdelávania

Materská škola Podvysoká ponúka výchovu a vzdelávanie spravidla pre deti od 3 do 6 rokov a deťom, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a pokračujú v predprimárnom vzdelávaní aj po dosiahnutí veku 6 rokov.

Vzdelávanie môže byť formou niekoľkoročného vzdelávania , aj formou absolvovania posledného roku pred nástupom do ZŠ, ktoré je povinné. Poskytuje možnosť voľby celodenného i poldenného pobytu. Výnimočne je možné dohodnúť aj iný čas pobytu zo závažných dôvodov v prospech dieťaťa.

5. Vyučovací jazyk

Výchova a vzdelávanie na materskej škole Podvysoká sa uskutočňuje v jazyku slovenskom .

6. Učebné osnovy

Učebné osnovy nášho ŠkVP sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Je dostupný na webovej stránke ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

/ pozri :https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

Východiská plánovania :

Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce na našej škole prebieha v dvoch úrovniach :

 • Prvú úroveň predstavuje vnútroškolský dokument, ktorý má pôsobnosť pre všetky tri triedy a má odporúčajúci charakter.

Obsahuje desať obsahových celkov, ktoré tvoria spravidla týždenné témy

Jednotlivé témy kooperujú s ročnými obdobiami, sviatkami a pod. Sú pomenované, ich výber je podmienený aktuálnosťou, postupnosť je možné meniť.

Tento dokument sumarizuje ďalšie východiska plánovania výchovno- vzdelávacej práce.

Určuje, ktoré výkonové štandardy si nevyžadujú cielené vzdelávacie aktivity, lebo sa dajú dosiahnuť v prirodzených každodenných situáciách.

Ostatné výkonové štandardy sú súčasťou cielených aktivít v rôznych organizačných formách denného režimu . Výkonové štandardy sa môžu v prípade ich širšieho vymedzenia deliť, ale aj spájať do logicky integrovaných celkov. V rámci plánovania môže dochádzať k opakovaniu a prepájaniu vzdelávacích oblastí- integrácií výkonových štandardov.

Neurčuje rozvojovú úroveň, tá je plne v kompetencií učiteľky, ktorá sa pripravuje a uskutočňuje plánované aktivity dňa. Volí na základe diagnostiky úrovne jednotlivých detí v triede.

Obsahuje tiež odporúčanie koľkokrát za aký čas sa zaradia jednotlivé oblasti /výkonové štandardy z nich/. Aj vzdelávacie oblasti sa v rámci cielenej aktivity môžu prelínať a kombinovať.

Ďalej táto časť určuje spoluprácu oboch učiteliek pri plánovaní výchovno-vzdelávacej práce, frekvenciu plánovania na týždeň a jednotnú formu plánovacieho hárku na týždeň a formálnu stránku záznamov v ňom.

Tento interný dokument vypracovala riaditeľka za spolupráce všetkých učiteliek, je schválený na Pedagogickej rade. Je verejnosti dostupnýna požiadanie v riaditeľni školy.

 • Druhá úroveň plánovania je samotné plánovanie výchovnno-vzdelávacej práce na jednotlivých triedach.

Plánovanie prebieha písomnou formou, minimálne na čas jedného týždňa dopredu.

Učiteľky plánujú spoločne.

Pri plánovaní vychádzajú z interného dokumentu školy Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce. Plánujú tak, aby na konci školského roku naplnili všetky výkonové štandardy určené Štátnym vzdelávacím programom, úlohy , vyplývajúce zo zamerania školy, prípadne z projektov školy a úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh školy na daný rok.

Štandardy, vychádzajúce zo zamerania školy, nie sú povinné pre deti 3-4 ročné a 4-5 ročné. Avšak učiteľky v týchto triedach sa inšpirujú a tie, ktoré sú vhodné zaradia do výchovno-vzdelávacej práce so zreteľom na vekové osobitosti.

Pri plánovaní vychádzajú z úrovne jednotlivých detí v triede, diferencujú a reagujú na odlišnosti detí aj z aktuálnej situácie a reálnych podmienok školy

7.Hodnotenie detí

Cieľ hodnotenia: Zistenie rozvojovej úrovne detí určenej vo výkonových štandardoch Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, s ohľadom na individuálne rozvojové možnosti a vekové osobitosti detí.

1. Formatívne hodnotenie – využíva sa priebežne počas celého dňa pobytu dieťaťa v škole. Umožňuje zisťovať a odstraňovať odchýlky. Realizujeme ho pozorovaním dieťaťa pri hre, pri činnosti, individuálnym prístupom, pochvalou, povzbudením, prejavmi uznania, dohodnutým rituálom – podanie ruky. 2. Sumatívne hodnotenie - je periodické posudzovanie na záver témy a obsahového celku. Učiteľka porovnávaním úrovne vedomostí a zručností detí na začiatku témy, s ich úrovňou v jej závere zisťuje čo si deti osvojili a zároveň získava spätnú väzbu svojho pedagogického pôsobenia. 3. Súhrne hodnotenie - sa realizuje v každom školskom roku a pozostáva zo vstupnej (október ) priebežnej diagnostiky (január, február ) a záverečnej diagnostiky (jún). Diagnostika dieťaťa je súčasťou osobného spisu dieťaťa. Pri novoprijatých, predovšetkým mladších deťoch 3-4 ročných si triedna učiteľka môže viesť písomne tzv. Adaptačný denník, v ktorom sa zaznamenáva aj vstupná diagnostika dieťaťa.

Pedagogická diagnostika: Vstupná diagnostika : · Úroveň na začiatku dochádzky do materskej školy, vrátane úrovne výslovnosti. Ide o jednorazový proces a vyhodnocovanie porovnaním s normami pre daný vek Priebežná diagnostika a záznamy o vývine dieťaťa: · Pokroky dieťaťa v jeho vývine, nadanie, záujmy, výsledky, ktoré dieťa dosahuje v spontánnych aktivitách, v riadených aktivitách, pri hrách , sebaobslužných činnostiach,... · Prejavy v oblasti sociálno - emocionálnej, perceptuálno –motorickej, kognitívnej. · Záujmy, preferenciu činností .prípadné odchýlky od bežného vývinu. Záverečné hodnotenie v danom školskom roku, výstupné hodnotenie na konci predprimárného vzdelávania

Metódy · metóda systematického a dlhodobého pozorovania s cieľom poznávať schopností detí · metóda rozhovoru; slovného hodnotenia · hodnotenie výkonov detí, (výtvarné, konštruktívne a iné detské výtvory); · analýza produktov (výsledkov) detskej činností – napredovanie, stagnácia · analýza pracovných listov – napredovanie, stagnácia · štúdium pedagogickej dokumentácie; · reflexie úrovne individuálnej komunikácie dieťaťa a komunikácie s deťmi; · portfóliá, pozorovacie hárky.

Nástroje a indikátory hodnotenia : · pracovné zošity a hárky, · prezentácie prác a výtvorov detí, · otvorené hodiny, hospitácie · diagnostika fyzických parametrov 2 x ročne · diagnostika rečového prejavu 2-3 x ročne · Diagnostika školskej zrelosti a spôsobilosti 1x ročne · fotodokumentácia, · analýza portfólií detí, · portfólio materskej školy, · priebežná evaluácia na zasadnutí pedagogickej rady, · konzultácie so zákonnými zástupcami detí, · monitorovanie úspešnosti detí v primárnom vzdelávaní a v ďalšom živote dieťaťa, · klíma triedy, · hospitácie, · pedagogické pozorovanie a výstupy · Pozorovacie hárky. · Tvorenie kritérií a pravidiel pre hodnotenie a sebahodnotenie detí. · Jednoduché názorné testy.

Kritéria hodnotenia sa odvíjajú od výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu azamerania školy. Konkrétne kritéria si vytvára učiteľka s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Učiteľka si volí a vytvára vlastný systém a spôsob zaznamenávania, neodovzdáva ich inému kolegovi. Ani pri prechode dieťaťa do ďalšej triedy. Slúžia len pre jej potrebu. Zaznamenané zistenia analyzuje, konzultuje s kolegyňou, posudzuje a sú východiskom jej ďalšej práce s dieťaťom. Zdrojom jej postupov a možností jej je aj Interný dokument Diagnostika dieťaťa na MŠ Podvysoká. Výsledky hodnotenia slúžia pre potrebu materskej školy a môžu byť konzultované len so zákonným zástupcom detí s dôrazom na ochranu osobných údajov.

Záver

Školský vzdelávací program bol vypracovaný v zmysle platnej legislatívy :

·Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

· Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

·Vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, zmena č.308/2009 Z.z. · Kolektív autorov :Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava : EXPRESPRINT s. r. o., Partizánske, 2011. ISBN 978-80-968777-3-7 · HAJDÚKOVÁ, V. a kol. 2009: Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava : ZING PRINT, 2009. ISBN 978-80-8052-341-1

· Pokynov MŠVVaŠ SR Osobitosti tvorby školského vzdelávacieho programu v materskej škole ,Bratislava január 2022

· Koncepcia rozvoja materskej školy Podvysoká

Školský vzdelávací program vypracovala riaditeľka materskej školy v spolupráci s pedagogickými zamestnancami materskej školy