Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program   "STUDNIČKA RADOSTI A POZNANIA "


M a t e r s k á š k o l a  P o d v y s o k á     č. 3 5 4

Úvod

Názov nášho Školského vzdelávacieho programu - "Studnička radosti a poznania -evokuje materskú školu ako prameň, začiatok vzdelávania nám zverených detí.    Ako sú pri stavbe domu dôležité základy , tak je materská škola dôležitým základom pre ďalšie vzdelávanie našich zverencov. V tomto spočíva naša zodpovednosť. Musíme pomôcť deťom na túto cestu vykročiť , uľahčiť im výstup na prvý stupienok.

OBSAH :

Úvod

 1.  Vymedzenie vlastných cieľov výchovy  a vzdelávania..................................................5

 2.  Vlastné zameranie školy..........................................................................................................7

 3.  Stupeň vzdelania,.......................................................................................................................9

 4.  Dĺžka dochádzky, formy výchovy a vzdelávania.............................................................9

 5.  Vyučovací jazyk..........................................................................................................................10

 6.  Učebné osnovy...........................................................................................................................10

 7.  Personálne zabezpečenie.............................................................................................. .........12

 8.  Materiálno -technické a priestorové podmienky................................................   ...........12

 9.  Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

      a vzdelávaní................................................................................................................................. 14

10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov..........  ....15

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov školy ..........................17

Záver .....................................................................................................................................................20

Úpravy.....................................................................................................................................................22


1.VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Motto: " Čo v tom veku zasejeme do úrodnej pôdy, zapustí korienky pre budúci košatý strom"

Poslaním Školského vzdelávacieho programu Studnička radosti a poznania MŠ Podvysoká je celostné rozvíjanie osobnosti dieťaťa jeho všestranným vzdelávaním a výchovou a vytváranie podmienok pre rozvoj jeho samostatnej osobnosti a talentu tak, aby bolo pripravené pre uplatnenie sa v spoločenskom živote

Ide predovšetkým o prípravu dieťaťa na úspešný vstup do základnej školy.

Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá bude profesionálne a ústretovo poskytovať kvalitné výchovno-vzdelávacie služby, založené na rovnocennom partnerstve a spolupráci medzi materskou školou a rodičom .

Chceme vytvoriť optimálne podmienky, aby deti v MŠ prežili šťastné obdobie detstva a spoločne stavať pyramídu zážitkov a znalostí ako zmysluplný základ pre ďalšie roky života a vzdelávania detí.

Prioritou našej školy bude:

 • aby bolo dieťaťu poskytnuté bezpečné, hygienicky kvalitné a podnecujúce prostredie,
 • aby sa dieťa cítilo v materskej škole dobre, cítilo ústretovosť, harmóniu, dôveru, úctu, solidaritu,
 • aby sa naučilo chápať a plne prežívať svet okolo, malo priestor pre rozvíjanie sociálnych vzťahov,
 • aby vzťah učiteľ - dieťa bol chápajúci, na báze priateľstva a partnerstva,
 • aby boli rešpektované potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa, podporovaná jeho individualita a jedinečnosť každého dieťaťa.

Ciele:

 • získať vzdelanie podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov SR
 • rozvíjať každé dieťa po stránke psycho -motorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej a viesť ho tak, aby na konci predškolského veku bolo jedinečnou a relatívne samostatnou osobnosťou, schopnou zvládať také nároky života, ktoré sú na neho bežne kladené a uľahčiť mu vstup do základnej školy
 • získať kompetencie a to najmä v oblasti komunikačných schopností,, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom a materinskom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických, prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie primerané veku
 • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia
 • sociálna adaptácia a orientácia v novom prostredí materskej školy a okolí ,vytváranie kvalitnejších a hodnotnejších sociálnych vzťahov podporovaním a skvalitňovaním vzájomných kontaktov s rovesníkmi, zamestnancami školy, inými dospelými
 • vychovávať deti k ochrane zdravia, zodpovednosti za vlastné zdravie, rozvíjať u detí všetky návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
 • maximálne uspokojovať pohybové potreby dieťaťa a rozvíjať jeho potenciál, aby smeroval k pocitu telesnej, duševnej a sociálnej pohody, bezpečia a slobody
 • vytvárať u detí základy pre celoživotné pohybové aktivity ako prostriedku pre zlepšovanie zdravia, ich pravidelnosť, zvyšovať fyzickú i psychickú zdatnosť detí
 • nadobúdať spôsobilosť na elementárnej úrovni pomôcť sebe i iným pri úraze a ochorení, podporovať tendencie vedúce k zachovaniu zdravia v bežných i kritických situáciách
 • podporiť vzťah k poznávaniu a učeniu hrou, položiť základy a uľahčiť dieťaťu ďalšiu životnú a vzdelávaciu cestu
 • naučiť ho rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, kooperovať v skupine, kolektíve, preberať na seba zodpovednosť a pestovať si zdravé sebavedomie, učiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie
 • získať informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie
 • posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym a národným hodnotám, k tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojmu regiónu, jeho kultúre a tradíciám.
 • utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie porozumením pojmu vlasť, symbolov Slovenskej republiky , viesť ich k patriotizmu
 • rozvíjať u detí environmentálne poznanie, cítenie a aktívnu participáciu na

           ochrane prírody a životného prostredia

 • pripraviť sa na život v spoločnosti v duchu tolerancie, porozumenia, znášanlivosti, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločnosťami
 • naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty :

                            - vzájomná úcta a zodpovednosť

                            - múdrosť a vzdelanie

                            - rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti

                            - solidarita a zodpovednosť

                            - dynamické hľadanie a nachádzanie seba samého

                            - aktívna sebarealizácia v prospech seba a iných


2 .VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Keď sme hľadali inšpiráciu kam smerovať zameranie našej školy v budúcom období , v ušiach nám zarezonovala veta, ktorá bola odpoveďou na otázku :                                      "Čo je to vlastne environmentálna výchova?".                                                                            Tá odpoveď bola : Environmentálna výchova je všetko.

Áno, je to tak, je to predovšetkým zmena postojov a hodnôt človeka.  Je to zmena myslenia, konania , cítenia vo vzťahu k ľuďom, prírode, ku všetkému živému, k životnému prostrediu.

Environmentálna výchova sa prelína s ostatnými cieľmi, ktoré sú stanovené Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách . Po zvážení podmienok našej materskej školy , vzájomnej diskusií učiteliek i rodičov sme zvolili práve ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU ako nosnú tému v zameraní ŠkVP našej školy.

Jej cieľom je rozvíjanie osobnosti dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude :

-poznávať podstatu ekologických zákonitostí a vzťahov, rozvíjať ekologické cítenie, formovať

citový, humánny a morálny vzťah k prírode, jej ochrane a tvorbe životného prostredia

-viesť deti k poznávaniu prírody ako organickej časti životného prostredia, na základe emocionálnych zážitkov z bezprostredného pozorovania získavať elementárne skúsenosti o prírode, ktoré pomáhajú rozvíjať vnímavosť detí k nej

-vytvárať u detí pozitívne návyky a postoje k životnému prostrediu a uvedomiť si osobnú

zodpovednosť voči životnému prostrediu

-pomocou zážitkového učenia a praktických činností / pokusmi, demonštráciami, starostlivosťou o zvieratá, vtáky, pestovaním zeleniny, kvetov, zberom rastlín, plodov,.../ komplexne poznávať javy a deje v životnom prostredí

-podporovať myšlienku zdravého životného štýlu, ktorá úzko súvisí a prelína sa environmentálnou i ekologickou výchovou

Dôležité je utváranie a rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a zachovaniu života na zemi prostredníctvom jednoduchých a dieťaťu blízkych činností k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k starostlivosti o svoje okolie, atď.

Druhou témou, na ktorú smerujeme zameranie školy je REGIONÁLNA VÝCHOVA.

Aj keď v súčasnosti dochádza ku globalizácií sveta a Európa sa zjednotila, o to je dôležitejšie zachovávanie si špecifickosti a rozdielnosti zvykov, názorov, kultúrnych javov a hodnôt, ktorými majú byť jednotlivé skupiny, národy prínosom do spoločenstva.

Súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva nášho národa je aj ľudová kultúra.

Regionálna výchova vytvára priestor na nenásilnú výchovu a vzdelávanie k vlastenectvu, národným tradíciám spolu s výchovou k demokracií a ľudským právam.

V rámci regionálnej výchovy deti získavajú informácie o minulosti i súčasnosti svojej obce , regiónu s cieľom vytvorenia pocitu hrdosti na svoju históriu, ľudovú kultúru, prírodné krásy na potrebu poznať ich a chrániť.

Deti majú spoznávať a chrániť prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti a zároveň tolerancií voči iným kultúram.                        Zoznámia sa so svojimi dejinami, prírodnými krásami a ľudovou kultúrou.

Cieľom bude na elementárnej úrovni :

                -poznať prírodné krásy obce , región a život ľudí

                -poznávať ľudovú kultúru regiónu - tradície, slovesnosť, zvyky, remeslá,                                     kroje, nárečie, jedlá,...

                -poznávať pamiatky región

                -poznávať tradície regiónu

Iba ten, kto poznáva, si váži svoju históriu a súčasnosť učí sa tolerancií, akceptuje odlišnosti a pristupuje k životu bez predsudkov a bariér     


  3. STUPEŇ VZDELANIA, SPOSOB  A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY          A VZDELÁVANIA

Absolvovaním posledného ročníka Školského vzdelávacieho programu získa dieťa predprimárne vzdelanie.

Ukončuje sa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.8. dieťa dosiahne šiesty rok veku a školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj keď nedovŕšilo šiesty rok veku, ale na základe pozitívneho vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast na základe žiadosti rodičov. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva riaditeľka MŠ a odovzdáva na slávnostnom ukončení školského roku spojenom s rozlúčkou s predškolákmi.

Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy kľúčových kompetencií. Formovanie týchto kompetencií je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa v vzdelávať sa po celý život.

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.


4. DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VZDELÁVANIA

Materská škola Podvysoká ponúka výchovu a vzdelávanie pre deti od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.                                                               Vzdelávanie môže byť formou niekoľkoročného vzdelávania , aj formou absolvovania posledného roku pred nástupom do ZŠ. Novoprijaté deti sú zaradené na adaptačný pobyt, ktorého dĺžka môže byť maximálne 3 mesiace                                                              Poskytuje možnosť voľby celodenného i poldenného pobytu

Prehľadom o usporiadaní denných činností je denný poriadok MŠ.

Zaručuje požiadavku optimálneho biorytmu , správnej výživy a oddychu detí, ale predovšetkým striedanie rôznych druhov činnosti a aktivít, ale aj to, aby miera zaťaženia určitou činnosťou bola primeraná silám detského organizmu.

Zároveň uspokojuje potreby dieťaťa a jeho záujmy .

Denný poriadok je zložený z organizačných foriem, ktoré sú po pedagogicko - psychologickej stránke rovnocenné.

 • hry a hrové činnosti dieťaťa
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • pobyt vonku
 • odpočinok
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • edukačná aktivita
 • Časový rozpis denného poriadku je súčasťou školského poriadku a a je zverejnený vo vstupnej hale školy a na webovej stránke školy


5. VYUČOVACÍ JAZYK

Výchova a vzdelávanie na materskej škole Podvysoká sa uskutočňuje v jazyku   slovenskom .


6. UČEBNÉ OSNOVY

Učebné osnovy nášho ŠkVP sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.      Je dostupný na webovej stránke ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

/ pozri :https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

Východiská plánovania :

Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce na našej škole prebieha v dvoch úrovniach :

 • Prvú úroveň predstavuje vnútroškolský dokument, ktorý má pôsobnosť pre všetky tri triedy a má odporúčajúci charakter.

Obsahuje desať obsahových celkov, ktoré tvoria spravidla týždenné témy   Jednotlivé témy kooperujú s ročnými obdobiami, sviatkami a pod. Sú pomenované, ich výber je podmienený aktuálnosťou, postupnosť je možné meniť.  Tento dokument sumarizuje ďalšie východiska plánovania výchovno- vzdelávacej práce.                                                                                    Určuje, ktoré výkonové štandardy si nevyžadujú cielené vzdelávacie aktivity, lebo sa dajú dosiahnuť v prirodzených každodenných situáciách.                                                      Ostatné výkonové štandardy sú súčasťou cielených aktivít v rôznych organizačných formách denného režimu . Výkonové štandardy sa môžu v prípade ich širšieho vymedzenia deliť, ale aj spájať do logicky integrovaných celkov. V rámci plánovania môže dochádzať k opakovaniu a prepájaniu vzdelávacích oblastí- integrácií výkonových štandardov.

Neurčuje rozvojovú úroveň, tá je plne v kompetencií učiteľky, ktorá sa pripravuje a uskutočňuje plánované aktivity dňa. Volí na základe diagnostiky úrovne jednotlivých detí v triede.                                                                                                                                  Obsahuje tiež odporúčanie koľkokrát za aký čas sa zaradia jednotlivé oblasti /výkonové štandardy z nich/. Aj vzdelávacie oblasti sa v rámci cielenej aktivity môžu prelínať a kombinovať.                                                                                                                                Ďalej táto časť určuje spoluprácu oboch učiteliek pri plánovaní výchovno-vzdelávacej práce, frekvenciu plánovania na týždeň a jednotnú formu plánovacieho hárku na týždeň a formálnu stránku záznamov v ňom.

Tento interný dokument vypracuje riaditeľka za spolupráce všetkých učiteliek, podlieha schváleniu na pedagogickej rade.

 • Druhá úroveň plánovania je samotné plánovanie výchovno-vzdelávacej práce na jednotlivých triedach.

Plánovanie prebieha písomnou formou, minimálne na čas jedného týždňa dopredu.             Učiteľky plánujú spoločne, môžu požiadať o pomoc aj metodické združenie školy.    Pri plánovaní vychádzajú z interného dokumentu školy. Plánujú tak, aby na konci školského roku naplnili všetky výkonové štandardy určené Štátnym vzdelávacím programom, úlohy , vyplývajúce zo zamerania školy, prípadne z projektov školy a úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh školy na daný rok.                                                                                  Štandardy, vychádzajúce zo zamerania školy, nie sú povinné pre deti 3-4 ročné a 4-5 ročné. Avšak učiteľky v týchto triedach sa inšpirujú a tie, ktoré sú vhodné zaradia do výchovno-vzdelávacej práce so zreteľom na vekové osobitosti.                                             Pri plánovaní vychádzajú z úrovne jednotlivých detí v triede, diferencujú a reagujú na odlišnosti detí aj z aktuálnej situácie a reálnych podmienok školy


7.PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Materská škola má 100% kvalifikovanosť.                                                                      Výchovno - vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka a 4 učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti (Zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) V každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, a neustále sa profesijne i odborne rozvíjajú.                                                                                                 Svoje schopnosti a skúsenosti využívajú v rôznych činnostiach s deťmi.                           Tvoria kvalitný kolektív, schopný vzájomnej spolupráce, pomoci a kvalitnej komunikácie.       Do pedagogického diania v materskej škole môžu v prípade individuálnych potrieb detí a v rámci inkluzívneho vzdelávania participovať rodičia, sociálny pracovník, prípadne odborník z oblasti odborného poradenstva.

Máme len jedného prevádzkového zamestnanca- školníčku s upratovacou plochou

Stravovanie nám zabezpečuje jedáleň ZŠ Podvysoká , jedlo sa dováža.


8.MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY

Materská škola Podvysoká je samostatná účelová budova v areáli so základnou školou, školskou jedálňou, telocvičňou a dvoma bytovými jednotkami´.

Exteriér:

Areál samotnej materskej školy je oplotený. Záhrada je pomerne veľká, poskytuje dostatok priestoru pre pohybové aktivity. Sú v nej dve pieskoviská, preliezačky, hojdačky . Ich vek je 26 rokov a sú kovové.                                                                                                   Vybudovali sme spevnenú účelovú plochu , ktorá slúži ako dopravné ihrisko, ale dá sa využiť aj na loptové hry.                                                                                                    Vyhovuje bezpečnostným podmienkam pre pobyt detí vonku.                                            Pre väčšie pohybové aktivity využívame ihriská základnej školy, keď sú voľné.

Samotná budova materskej školy je v prevádzke od roku 1990. Vznikajú na nej časté nedostatky, ktoré sa snažíme v spolupráci so zriaďovateľom odstraňovať. V areáli je ešte malá budova s troma miestnosťami, ktorá slúži ako sklad .

Interiér:

Vnútorné priestory materskej školy sú uspôsobené tak, aby mohli byť v prevádzke tri triedy a stabilná spálňa.                                                                                                                        Na prízemí budovy sú dve triedy pre deti 2, 5 - 3 ročné a 3 - 4 ročné. Umyvárne a WC majú spoločné a využívajú ho na zmeny/postupne/.                                                                          Je tu vstupná hala, využívaná aj ako šatňa a samotná šatňa.                                               Na prízemí je výdajňa jedla, prinášaného z jedálne Základnej školy, v ktorej fungujeme tiež na zmeny. Je tu zborovňa, ktorá zároveň slúži ako sklad učebných pomôcok                          Nachádzajú sa tu sklady a malá miestnosť s práčkou.                                                             Na poschodí je tretia trieda, má tu vlastnú šatňu a umyváreň a WC. Je tu stabilná spálňa.                                                                                                                                                Materská škola je vybavená nábytkom vhodným pre predškolský vek., aj keď opotrebovaným. Postupne, podľa finančných prostriedkov sa vymieňa za modernejší.. Časť nábytku - ležadlá a stoličky boli zrekonštruované.

Učebnými pomôckami je materská škola vybavená priemerne, chceme ich dopĺňať.

Didaktickou technikou je škola vybavená dobre. V každej triede máme interaktívnu tabuľu, počítač alebo notebooky. Máme CD prehrávače, televízor, fotoaparát.  Jeden počítač, je umiestnený v riaditeľni a slúži na administratívne účely.        Máme jedno farebné multifunkčné kopírovacie zariadenie, ktoré nám umožnilo zhotovovať si vlastné pracovné listy a pomôcky.

Našou pýchou bolo viacúčelové športové centrum, pomerne dobre vybavené pre vnútorné pohybové aktivity a relaxáciu. Teraz v týchto priestoroch je prvá trieda, lebo sa zvýšil záujem o umiestnenie detí v materskej škole.                                                            Premyslenou organizáciou ho môžeme využívať ako telocvičňu aj pre 2. a 3. triedu.                                                                                                                                                                     Máme možnosť, i keď nie tak, ako by chceli, využívať telocvičňu a ihriská základnej školy.     Hračkami, didaktickými pomôckami a knihami sme vybavení priemerne. Uvítali by sme aj vzdelávacie softvéry pre predškolský vek. Tiež moderné učebné pomôcky na skúmanie a experimentovanie, moderné stavebnice, elektronické hračky a doplnenie hracích kútikov na námetové hry.

Žiadaný stav:

exteriér:

 • Vybudovanie nového oplotenia
 • výmena preliezačiek a hojdačiek
 • vybudovanie záhradného domčeka
 • oprava vonkajšieho skladu a napojenie pergoly v záhrade.
 • vybudovanie tretieho pieskoviska a preliezačiek v časti za budovou
 • zateplenie budovy a prekrytie vchodu pergolou

Interiér:

 • oprava podláh y ďalších miestnostiach
 • doplnenie športového centra o ďalšie vybavenie
 • prebudovanie skladovacích priestorov na práčovňu
 • doplnenie modernými učebnými pomôckami a knihami
 • zlepšenie vybavenia modernými hračkami
 • doplnenie interiéru drobným nábytkom, výmena stolov
 • výmeny kobercov v ďalších triedach

9.PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý môžeme aplikovať na podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, zriaďovateľ a riaditeľ školy je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa s jeho vedomím nachádzajú na jeho pracovisku a priestoroch                                                   MŠ sú pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovu a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné podľa § 152 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní:

*prihliadať na základné fyziologické podmienky potreby detí

*vytvárať podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie patologických javov

zaistiť bezpečnosť a ochranu detí

*poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a zdravia detí

*viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno -vzdelávacej činnosti detí alebo pri činnostiach organizovaných školou Pri vzniku školského úrazu vyhotoviť zápis o úraze.

Problematika zaistenia BOZ je integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Deti sa jej prostredníctvom učia chrániť aj svoje zdravie, aj zdravie iných, riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

Za ochranu a bezpečnosť dieťaťa zodpovedajú pedagogickí pracovníci podľa zaradenia do tried od prevzatia dieťaťa od rodiča po jeho odovzdanie rodičovi alebo splnomocnenej osobe.                                                                                                                             Podmienky BOZ a hygienické podmienky sú uvedené vo vyhláške o materskej škole č.306/2008                                                                                                                                 Konkrétne podmienky a povinnosti sú zakomponované v príslušnej školskej dokumentácií a pracovných povinnostiach zamestnancov a ich pracovnej náplne.


10.POŽIADAVKY NA VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je základom pre celkovú úroveň výchovno-vzdelávacej činností.                                                                                                   Je plánované a prebieha v súlade s vyhláškou MŠ SR č.445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciach pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.                                                                                                                               Každý pedagogický zamestnanec materskej školy má možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok.                                                                                                         Aktívne spolupracujeme s inštitúciami, ktoré sprostredkujú alebo priamo zabezpečujú ďalšie vzdelávanie : Školský úrad Raková                                                                                                                       MPC Žilina

 • formami, ktoré ponúka vyššie spomínaná vyhláška MŠ SR
 • oboznámenie s platnou legislatívou / zákony , vyhlášky, nariadenia , .../
 • štúdium odborných periodík , literatúry
 • účasť na odborných vzdelávacích podujatiach , seminároch a programoch podľa ponuky
 • individuálne štúdium
 • účasťou na odborných seminároch

Vzdelávanie prevádzkových zamestnancov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky.               Sú to odborné vzdelávania, získanie odbornej spôsobilosti.                                              Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO.                                                          Všetci pedagogickí zamestnanci majú vypracované osobné plány profesijného rastu na príslušný školský rok, ktoré sa vyhodnocujú na zasadaniach pedagogických rád a metodického združenia.


11.VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ A ZAMESTNANCOV, KRITÉRIA HODNOTENIA

Je podrobne rozpracovaný v Pláne kontrolnej činnosti a Pláne hlavných úloh školy ako jeho príloha.

DETI

Metódy :

 • všeobecnou diagnostikou detí 2 - 3 x ročne
 • diagnostikou fyzických parametrov 2 x ročne
 • diagnostikou rečového prejavu detí 2 - 3 x ročne
 • diagnostikou školskej zrelosti detí 1 x ročne
 • pozorovaním - hospitáciami
 • rozhovormi, pozorovaním, diskusiou
 • analýzou produktov detských činností
 • analýzou pracovných listov

Formy : formálne

neformálne

Kritéria : sú stanovené podľa obsahových a výkonových štandardov ŠVP ISCED 0                                                                                                                      Je potrebné zohľadňovať vekové i individuálne osobitosti detí medzi triedami i v rámci jednotlivých tried                                                                                          Kritéria budú vypracované ako prílohy k jednotlivým pozorovacím hárkom.        Učiteľky v tretej triede si vypracujú vlastný test školskej zrelosti dieťaťa. Jeho výsledky slúžia pre potrebu materskej školy a môžu byť konzultované len so zákonným zástupcom detí s dôrazom na ochranu osobných údajov.

ZAMESTNANCI

Hlavným cieľom kontrolnej činnosti je získavať objektívne informácie o celkovej úrovni a výsledkov práce zamestnancov.

Kontrola má rôzne obsahové zameranie, s dosahom na viaceré prístupy a postupy. Rozhodujúcu úlohu má kontrola úrovne výchovnovzdelávacej činnosti a dosahovaných výsledkov vzdelávania a výchovy ale i iných oblastí :

 • Výchovno - vzdelávacia činnosť a jej výsledky
 • Pracovné povinnosti, pracovná doba, osobné úlohy a pod.
 • BOZ a PO
 • Hygienické podmienky
 • Hospodárske zabezpečenie , nedostatky, údržba a pod.

Metódy :

 • hodnotenie pedagogických zamestnancov na základe kontrol, hospitácií
 • diskusie, rozhovory, rozbory,
 • hodnotenie zamestnávateľom, verejnosťou, rodičmi, partnermi
 • hodnotenie formou dotazníkov
 • deň otvorených dverí, akcie s rodičmi
 • autodiagnostika

Formy : formálne

neformálne

Hodnotenie pedagogických zamestnancov

Pedagogickí pracovníci sú hodnotení každoročne v zmysle zákona č. 317/2010Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a doplnení niektorých zákonov a pracovným poriadkom školy vo veci hodnotenia.

Podrobne rozpracované kritéria sú súčasťou Plánu vnútornej kontroly a hodnotenia.

Kritéria : 1. Odbornosť

2. Orientácia na dieťa

3. Schopnosť pracovať pod záťažou

4. Kooperácia a spolupráca

5. Osobné nasadenie

6. Dosahovanie výsledkov

7. Ochota niesť zodpovednosť

8. Spolupráca pri školských a mimoškolských aktivitách

9. Propagácia dobrého mena školy

10. Spolupráca pri školských, mimoškolských aktivitách

Kritériá hodnotenia prevádzkových zamestnancov:

1. Hospodárenie so zvereným majetkom školy

2. Dodržiavanie predpisov BOZP, PO

3. Dodržiavanie hygienických predpisov

4. Dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovnej doby

5. Spolupráca pri školských, mimoškolských aktivitách

6. Propagácia dobrého mena školy

Záver

Školský vzdelávací program bol vypracovaný v zmysle platnej legislatívy :

* Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

*Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z.z.

*Vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, zmena č.308/2009 Z.z.

*Koncepcia rozvoja materskej školy Podvysoká

*Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

*Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní ,kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Školský vzdelávací program vypracovala riaditeľka materskej školy v spolupráci s pedagogickými zamestnancami materskej školy

Vypracoval : ......................................................., riaditeľka MŠ

01.09.2016

Dátum vydania : ......................................................

· Prerokovanie v pedagogickej rade

Školský vzdelávací program "Studnička radosti a poznania" bol prerokovaný v Pedagogickej rade školy pri MŠ Podvysoká

Dátum prerokovania v rade školy : 02.09.2016

---------------------------------------------------

Eva Janíková, riad. MŠ

· Prerokovanie v Rade školy

Školský vzdelávací program "Studnička radosti a poznania" prerokovala rada školy pri MŠ Podvysoká

Dátum prerokovania v Rade školy : 05.09.2016

---------------------------------------------------

Anna Kopičiarová, predseda

· Stanovisko zriaďovateľa

Obec Podvysoká schvaľuje

" Školský vzdelávací program MŠ Podvysoká " Studnička radosti a poznania "

Dátum schválenia zriaďovateľom : 6.9.2016

..................................................................

Milan Matlák, starosta Obce

Úprava Školského vzdelávacieho programu Studnička radosti a poznania

č. 1 zo dňa 15.12.2017

3.Stupeň vzdelania , spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania

ZMENA :

- Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa

-Na základe písomnej žiadosti rodiča riaditeľka vydá odpis osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

7. Personálne zabezpečenie

ZMENA : vypúšťa sa

9.Podmienky pre zaistenie výchovy a vzdelávania

ZMENA : vypúšťa sa

10.Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

ZMENA : vypúšťa sa

Zmeny sú platné od 1.1.2018