Koncepcia rozvoja materskej školy Podvysoká 

    Koncepcia rozvoja materskej školy Podvysoká   2019 - 2024

    Obsah :     

                       1. Úvod

                         2. Vízia materskej školy

                       3. Charakteristika a personálne podmienky

                       4. SWOT analýza

                       5. Ciele materskej školy

                                      5.1 Výchovno-vzdelávacia oblasť

                                      5.2 Oblasť riadiacej práce

                                      5.3 Oblasť organizácie školy

                        6. Oblasť financií a prevádzky

                        7.. Záver

 ÚVOD

Tvorivé a humánne vzdelávanie , výchova k tolerancií a znášanlivosti a uvedomovanie si pravých životných hodnôt sú základným kameňom kvalitného života každého človeka .

                       " Materská škola má dať dieťaťu taký základ ,

                     aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania." .

Tento citát , ako i ďalšie myšlienky pri stanovení cieľov výchovy a vzdelávania predprimárnom vzdelávaní ,trefne vyjadruje poslanie materskej školy .

2. VÍZIA MŠ

Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá bude profesionálne a ústretovo poskytovať kvalitné výchovno-vzdelávacie služby , založené na rovnocennom partnerstve a spolupráci medzi materskou školou a rodičmi. Chceme vytvoriť optimálne podmienky , aby deti v MŠ prežili šťastné obdobie detstva a spoločne stavať pyramídu zážitkov a znalostí ako zmysluplný základ pre ďalšie roky života a vzdelávania detí.


3. CHARAKTERISTIKA A PERSONÁLNE PODMIENKY MŠ. 

Materská škola je v prevádzke od roku 1990.                                                               Zriaďovateľom školy je Obec Podvysoká.                                                                                     Materská škola sídli v účelovej, jednoposchodovej budove. Jej kapacita je 63 detí, v prípade potreby však býva prijímané i viac detí. Deti sa zvyčajne zaraďujú do tried podľa veku.                                                                                                                                               V prevádzke sú spravidla dve celodenné triedy a jedna poldenná trieda. Máme jednu stabilnú spálňu .                                                                                                                                  Jedlo sa prináša zo školskej jedálne Základnej školy Podvysoká, v MŠ je len výdajňa.     Interiér je vybavený čiastočne novým a čiastočne pôvodným zariadením.  Exteriér tvorí záhrada s preliezačkami a dvoma pieskoviskami. Máme vybudované i malé ihrisko s spevneným bezpečným povrchom.

Prevádzka materskej školy je zabezpečená piatimi kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, vrátane riaditeľky.                                                                                Máme jedného prevádzkového zamestnanca , školníčku s upratovacou plochou.

V minulom roku prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou v rámci ktorej sa vybudovala vzduchotechnika, budova sa zateplila a vymenili okná a dvere.

4. SWOT analýza

INDIKÁTORY

1.Kvalita  edukačného procesu

Silné stránky :  Kvalitný ŠkVP Studnička radosti a poznania- Vhodné zameranie školy- Krúžok AJ- Zapájanie do projektov , súťaží- Využívanie zážitkového učenia- Prístup orientovaný na osobnosť dieťaťa- Rozvíjanie sociálnej interakcie prostredníctvom vystúpení detí i rôznych súborov v škole

Slabé stránky- nedostatok kvalitnejších didaktických stavebníc, kreatívnych stavebníc , logických- UP pre rozvíjanie kompetencií, pre bádanie, skúmanie- nedostatok špeciálneho materiálu pre rozvíjanie kreativity detí

Príležitosti - Dobrý imidž školy- Partnerská interakcia učiteľ-dieťa-rodič- Zapojenie sa, vypracovanie projektov- Pomoc metodického združenia pri riešení pedagogických problémov- Priaznivá klíma školy- Využívanie zážitkového učenia

Riziká- Zníženie rozpočtu na didaktické a kreatívne pomôcky- Preťaženosť- Častá obmena pedagógov

2. Kvalita riadenia

Silné stránky- Demokratický štýl riadenia- Participácia na riadení, podpora tvorivosti učiteľov a možnosti sebarealizácie- Vytváranie stimulujúcich podmienok pre deti i učiteľov

Príležitosti- Efektívne hospodárenie- Podpora RŠ, zriaďovateľa

Ohrozenia - Nadmerná administratíva

3. Kvalita ľudských zdrojov

Silné stránky-100% kvalifikovanosť,- Kontinuálne vzdelávanie- Tvorivosť a, kreativita

Slabé stránky- slabšia flexibilita

Príležitosti- Kvalifikovaní, odborne zdatní pedagogickí zamestnanci- Celoživotné vzdelávanie v rámci kariérneho rastu- Kvalitný, pružný, ochotný a zodpovedný tím učiteliek- Dobré vzťahy na pracovisku

Ohrozenia- Strata motivácie pre rozvoj- Preťaženosť- Syndróm vyhorenia

4.Kvalita materiálnych podmienok

Silné stránky- Dobrá poloha, pekné prostredie- Prevádzka prispôsobená požiadavkám rodičov- Priestranná záhrada a dobré priestorové interiérové podmienky- Dobré vybavenie digitálnou technikou, interaktívnymi tabuľami- Sčasti obnovené vybavenie nábytkom- Postupujúca závada na podlahe v interiéri

Slabé stránky- Neukončená výmena ležadiel- Staré plechové radiátory- Potreba rekonštrukcie umyvárni- Nedostatočné vybavenie záhrady:- preliezačky- chýbajúci prístrešok pre deti- kryty na pieskoviská, priestor na zázemie záhrady- Potrebná rekonštrukcia vonkajšieho skladu- Potrebný ďalší priestor pre zriadenie ďalšej triedy a zvýšenie kapacity spálne

Príležitosti-Zvýšenie finančných podmienok na pomôcky pre VVČ- Dobrá poloha MŠ- Dobrá spolupráca so zriaďovateľom pri riešení opráv

Ohrozenia- Možné zhoršenie finančnej situácie- Vysoké ceny nábytku, pomôcok a literatúry- zvyšovanie nákladov na prevádzku

5. Kvalita spolupráce s partnermi

- Dobrá spolupráca s rodinou, RŠ, RZ , zriaďovateľom, CPPPaP,

- Výborná spolupráca so ZŠ

- Dobré vzťahy s rodičmi

- Spoločné zaujímavé aktivity s inštitúciami

- Zvyšovanie stupňa účasti a podpory škole

- Pracovná vyťaženosť rodičov a slabá angažovanosť

- menšie možnosti sponzorov

6. Kvalita prezentácie MŠ

- Kultúrne vystúpenia besiedky, akadémie

- Web stránka

- Prezentácia v miestnych médiách

- Zapájanie sa do ponúkaných súťaží

Slabšia propagácia v regionálnej tlači

- Zlepšenie propagácie činnosti v odborných periodikách, tlači

- Prezentácia sa v obci a ZŠ a medializácia

CIELE MATERSKEJ ŠKOLY

5.1 VÝCHOVNO - VZDELÁVACIA OBLASŤ

· Prehlbovať proces humanizácie vo všetkých oblastiach školy

-aby sa dieťa cítilo v škole dobre a prežívalo pozitívne pocity

-aby sa naučilo chápať a plne prežívať svet okolo seba, učilo sa žiť v symbióze a vedelo

využívať nadobudnuté poznatky v praktickom živote

-aby sa budoval vzťah dieťa - učiteľ na báze partnerstva

-aby bola podporovaná individualita, jedinečnosť každého dieťaťa

· Vytvárať inšpiratívne prostredie a pozitívnu klímu školy

· Práca s talentovanými deťmi ,zachovanie, prípadne rozšírenie existujúcich aktivít

· Snažiť sa o skvalitňovanie vzájomnej interakcie dieťa - učiteľa - školu - rodinu a postupne

celú lokalitu školy,

· Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy

· Postupovať v zmene školy na modernú zlepšovaním vybavenia modernými učebnými

Pomôckami a technológiami učenia

· Udržať 100 % " zaškolenosť" detí a kvalitnú prípravu detí na vstup do ZŠ

· Priamo vo výchovno - vzdelávacej práci pracovať podľa ŠkVP "Studnička radosti

· a poznania" s dorazom na zameranie materskej školy na :

-Environmentálnu výchovu ako výchovu, ktorá zasahuje všetky okruhy vzdelávania a prelína sa

všetkými cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie

-Regionálnu výchovu - výchovu k tradíciám svojho najbližšieho okolia až po národné tradície a

súčasne poznávanie a výchovu k súčasnosti svojho regiónu

V prípade inovácie ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, upraviť ŠkVP a ďalšiu dokumentáciu

5.2 OBLASŤ RIADIACEJ PRÁCE

1. Systematicky uplatňovať a dodržiavať v riadiacej práci analýzu, plánovanie, kontrolu a

hodnotenie

2.Uplatňovať sieťové riadenie školy/ každý je zdrojom informácií pre každého/,preferovať tvorivosť

a iniciatívu zamestnancov, kvalitu pred kvantitou

3.Vytvárať podmienky pre dobré pracovné prostredie, spolupracovať s učiteľmi pri plánovaní,

hodnotení a zavádzaní inovácií a riešení problémov

4.Motivovať zamestnancov a organizovať vypracovávanie a podávanie projektov

5. Využívať možnosti na profesionálny / osobnostný a vzdelanostný / rast

5.3 OBLASŤ ORGANIZÁCIE ŠKOLY

1.Udržať v materskej škole trojtriednu prevádzku, snažiť sa o zriadenie ďalšej triedy a priestorov pre rozšírenie kapacity spálne.

2.Udržať stabilné obsadenie MŠ pedagogickým personálom

3. Podporovať a vytvárať atmosféru dôvery, bezpečnosti, poriadku, maximálneho pracovného

úsilia, kontinuity.

6. OBLASŤ FINANCIÍ A PREVÁDZKY

V spolupráci so zriaďovateľom ukončiť rekonštrukciu budovy :

- výmena starých nevýkonných a neekonomických radiátorov

-výmena podlahovej krytiny na prízemí

-vybaviť prednú školskú záhradu preliezačkami

-nevyužitý priestor za budovou vybaviť pieskoviskom a preliezačkami a zväčšiť kapacitu záhrady

a jej využitie pre deti

-využiť betónový múr pred záhradou ako estetický prvok jeho vyzdobením maľbami

-vybudovať v školskej záhrade senzorický chodník s rôznym materiálom, pokusné políčko pre

bylinky a experimenty s pestovaním rastliniek

-vytvoriť kútik so zvonkohrami a rôznymi experimentálnymi činnosťami pre deti

-postupné dokončenie výmeny zariadenia školy - stoly, stoličky v jedálni, ležadlá v spálni a pod.

                                             Termín splnenia cieľov 30.6. 2024

Záver

V koncepčnom zámere školy na najbližšie roky prezentujem úlohy, ktoré by mala škola realizovať,     aby postúpila smerom k modernej vzdelávacej inštitúcii.                                                                                Konkrétnejšie úlohy a ciele budú rozpracované v Školskom vzdelávacom programe , Pláne hlavných úloh a ďalších pedagogických dokumentoch a do práce metodického orgánu na škole.

Motto :

               " Človek sa nenarodí dobrý alebo zlý, dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom výchovy   a životného prostredia v ktorom vyrastá."

                                                    Vypracovala : Eva Janíková .....................................

V Podvysokej 20.05.2019

Vzhľadom na to, že som riaditeľkou Materskej školy Podvysoká menovanou do 30.06.2019 , tento Návrh koncepcie na nasledujúce obdobie piatich rokov nadväzuje na koncepciu vypracovanú do konca tohto obdobia , podľa ktorej som školu viedla .                                                                                                                       Návrh predostiera analýzu súčasného stavu školy , tradície, silné a slabé stránky školy. Vychádza z môjho hlbokého poznania školy a jej života, osobných skúseností.                                                                                                            Koncepcia je vypracovaná v súlade s platnou legislatívou. Rešpektuje spoločenskú zákazku, životný štýl súčasnej spoločnosti, potreby a záujmy detí i rodičov.                Jej stimulom sú doterajšie výsledky práce školy, učiteľského kolektívu i ostatných zamestnancov školy v predchádzajúcich rokoch za môjho vedenia.